Historie obce a několik zajímavých informací

Historie obce Hlavňov se datuje od vlády krále Václava I. První zmínky tedy pocházejí z roku 1253, tehdy se okolí rozrostlo o další založené obce na Policku. V 19. století se obec potýkala s přírodními živly, především požáry. Právě tyto velké požáry, které během chvíle byly schopny zničit celou vesnici, byly příčinou vzniku dobrovolných hasičských sborů. Dne 15. července 1883 byla v Hlavňově svolána schůze a byl založen první Dobrovolný hasičský sbor v Hlavňově se symbolickým názvem Hvězda. Již v roce 1878 byla obcí zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, která stála 600 zlatých.

Historie obecního zastupitelstva v Hlavňově

Díky zachovalým písemnostem obecního zastupitelstva můžeme i po 70 letech nahlédnout do zápisu ze schůze konané v pohnuté válečné době roku 1941.

Tehdejší obecní zastupitelstvo pracovalo v tomto složení

Starosta: Miloslav Zeidler

Náměstek: Josef Wiesner

Členové: Josef Šarf, František Čech, Jaroslav Pinkava, Josef Klimeš, Václav Berka, Václav Šrůtek, Josef Kollert, Josef Michl, Antonín Vaisar, František Janeček

Zastupitelstvo se tehdy scházelo v místnosti v domě u Janušů. /Chalupa vedle Vanišových/ Hlavním bodem programu schůze dne 25.září 1941 byl rozpočet obce na rok 1942. Rozpočet obce byl tehdy schválen jako vyrovnaný a činil 11 577,- korun. Dále zastupitelstvo schválilo stavbu dřevníku panu Jaroslavu Ticháčkovi čp.25. Starosta Zeidler informoval přítomné,že prodal hostinec panu Vaisarovi z Police n.M. za 85 000,- korun. Schůze začínala ve 20.00 hodin a zápisy byly psány rukopisně do knihy a ověřeny dvěma podpisy členů zastupitelstva a úředním razítkem.

Před 60 lety v roce 1951 pracoval místní národní výbor v tomto složení

Předseda: František Zinke

Místopředseda: Josef Kollert

Členové: Antonín Obršál, Rudolf Provazník, Anna Vacková, Jaroslav Kutík, Josef Rotter, Josef Wiesner, Josef Hrubý, Václav Berka, Antonín Pfeifer, Roman Jirman

Tehdejší tak zvané plénum místního národního výboru se sešlo v budově kde je nyní knihovna a místnost rozhlasu. Schůze dne 16. května 1951 se sešla ve 21.00 hodin a projednávala mimo jiné tyto problémy:

 • doba setí obilovin byla direktivně stanovena na dny 18 – 25.května 1951
 • mléko za I. čtvrtletí bylo splněno na 110%
 • stav dobytka je uspokojivý
 • zemědělcům do 2 ha byla též předepsána dodávka chlebového obilí
 • učitel Provazník upozornil, že Sokol v obci nevyvíjí žádnou činnost
 • Hrubý Josef podává stížnost, že na rozdělovně masa je mnoho lidí, kteří by tam ani nemuseli být, neb věci nerozumí. Místo 6 lidí by postačili 3.
 • Kollert Josef si stěžuje, že školní mládež poškozuje odtok vody u rybníka
 • Osoba Augustin oznámil, že by na horním konci obce zřídil požární nádrž
 • učitel Provazník upozorňuje, že je třeba dát do pořádku školní zahradu
 • bylo jednáno o bouračce po Zálišových. Rozhodnuto, že stodola se nechá pro potřeby obce
 • Berka Václav se dotazuje,kdy bude místní rozhlas

Tak toto je jen malý výběr zápisů starých 70 a 60 let. Část historie tehdejší samostatné obce Hlavňov. Díky Antonínu Vackovi, který zápisy zachránil a opatruje je, se nám toto svědectví dochovalo do dnešních dnů.

Zpracoval a sepsal Berger Jaroslav

Obec Hlavňov  TOPlist