Obec Hasii TJ Sokol Akce

SDH Hlavov

Hlavňov - Hasiči - Historie
Historie SDH Hlavov
   Obec Hlavov se poprv vepsala do djin za panovn krle Vclava I. V roce 1253, kdy byly v krtkch asovch odstupech zaloeny dal obce na Policku. Udlosti v 19. stolet mly velk vliv na mylen lid, kte se chtli brnit prodnm ivlm vlastnmi silami a vlastnm piinnm, co mnohdy mohlo zachrnit majetek a hlavn ivoty a zdrav lid. Z historickch pramen mly velk vliv na zakldn dobrovolnch hasiskch sbor velk pory, kter zniily cel vesnice i msta ve velice krtk dob. Uvedu jeden histori podloen por v obce Hoej Cerekev na Tborsku. Dne 10. z roku 1821 vypukl v 5 hodin odpoledne krut por, pi kterm bhem pldruh hodiny schoelo 82 dom, kola, fara, pitl a kostel. Teprve o plnoci za pispn obyvatel ze irokho okol se podailo plameny uhasit. Takovto krut zkuenost tehdy sdruovala obyvatele v dobrovoln hasisk sbory, kter mli bt oporou nejirch vrstev obyvatelstva mst i vesnic. Ulechtil mylenka Na pomoc jak tehdej hasii hlsali zapustila koeny tak v Hlavov
   Po vzoru sousednch obc zejmna Suchho Dolu, kde byl ji sbor zaloen, byla dne 15. ervence 1883 svolna i v Hlavov ustanovujc schze, kter zaloila Dobrovoln hasisk sbor se symbolickm nzvem Hvzda. Sbor zanal se tykolovou run stkakou, kterou obec zakoupila ji v roce 1878 za 600 zlatch od firmy Smekal v Praze. Sbor si zvolil i sv prvn pedstavitele:
 • pedsedou sboru byl zvolen dc uitel Ji Kopek
 • velitelem Frantiek Wintr mlyn z .p. 25
 • cviitelem Jan Stehlk hostinsk z .p. 23
 • jednatel byl Jan Klma, mstn kov
 • pokladnk byl Josef Borna rolnk z .p. 33

Stanovy - Pvodn zakldac listina SDH Hlavov z roku 1884   Byly sepsny prvn stanovy sboru, kter obsahovaly celkem 25 paragraf, a ty byly vnosem c.k. Mstodritelstvm krlovstv eskho dne 23.ledna 1884 v Praze zaregistrovny pod slem 93108, co meme jete dnes dokladovat z dochovanch listin. Sbor ml ustanoveny sv pedstavitele, a hned se pihlsilo do sboru prvnch 30 len. Zatky mli ale tk, chybly penze na vzbroj a vstroj. Objednvalo se na dluh, a ekalo se, e shovvavost dodavatel bude velkorys a spltky se uskutenily zpravidla z dar. Prvn dary byly vcelku velkorys a pomohly sboru zajistit innost. Uvedu pklad:
 • 1884 Broumovsk opat daroval sboru 20 zlatch
 • 1885 csa Frantiek Josef I. Daroval sboru 60 zlatch
 • 1886 za ast na pohbu opata jana Rottra dostal sbor 15 zlatch
 • Dal dary byly pak ze zemskho fondu nap. V roce 1889 80 zlatch
   Z obansk zlony v Polici nad Metuj si sbor pjil 100 zlatch. Ostatn pjmy tvoily ji jen lensk pspvky. Uvedu pro ilustraci kolik inily.
   Zpisn obnelo 30 krejcar, lensk pspvek msn 10 krejcar u innch a 20 krejcar u pispvajcch. Ale ji v roce 1886 byly sneny na polovinu. V dalch letech se pspvky opt mnily, jak je uvedeno v pamtn knize sboru. Tak sbrka vech oban v obci v roce 1884 pinesla vtek 36 zlatch 33 krejcar. V roce 1885 se konala na Hvzd v kapli svatba pana tovrnka Smekala z Prahy, kter vyrbl hasiskou vzbroj. Mstn sbor se svatby zastnil a dostal za to 6 pochodn a 2 lucerny, kter byly v roce 1968 pedny muzeu do Police nad Metuj.
   Prvn zsah u poru si sbor odbyl ji v roce 1883 pi poru v obci Ddov, kde hoelo blidlo a tovrna firmy mda. Dal byl v Ledhuji tho roku a pak nsledovala cel ada, z nich bych uvedl tyto:
1895 v obci Bl vyhoelo 29 staven, 49 rodin zstalo bez pste, celkem postieno 239 lid
1915 v obci r n. M. 22.kvtna vyhoelo 21 staven, vce ne 100 lid zstalo bez stechy nad hlavou. Na udlost vzpomnal n dlouholet len Josef Michl, kter se jako mlad chlapec poru astnil. Podle jeho vzpomnek a vyprvn ohoel doky ze stech ltaly pes Pasa a do Jetichova.
Pory se nevyhnuly ani Hlavova. Uvedu jejich strun pehled:
 • 1923 vyhoel vmnek u Veiser
 • 1929 vyhoela stodola u Pinkav
 • 1936 vyhoela chalupa u Veiser v lom
 • 1939 hoela kaple na Hvzd, zaplen od nmc
 • 1952 vyhoel statek u Pinkav
 • 1952 hoel les u Vclava
 • 1953 vyhoela zemdlsk usedlost u Kleiner
 • 1965 lesn por na Poe
 • 1965 por u Pfeifer
 • 1989 vyhoela stodola u Berk
   Dal vznamnou kapitolou v historii sboru jsou sjezdy. Prvn sjezd tzv. upn se konal v Hlavov ji v roce 1895. Druh se konal 15.ervence 1915 na poet 30.let trvn sboru. Byl to opt upn sjezd bval upy Metuj. Podle zpis se tohoto sjezdu zastnilo 294 len v krojch. Bylo provedeno hasisk cvien na .p. 102 nynj dm v lom bval majitel Osoba. Na zahrad .p. 26 u Zeidler byla slavnost s koncertem. Tet a posledn upn sjezd se konal 18.ervence 1937 U Doleal na rybce. Podle dokument poas neplo, ale sjezd se pesto vydail. Na sjezdu probhal stnkov prodej rozlinho zbo. Z prodeje bylo sboru odvedeno procento zisku. ist pjem podle etn knihy inil 13 375,60 K. etnitcv sboru je vbec zajmav, v roce 1913 pokladnk vykazuje schodek 182,52 K. Kdo tento schodek nakonec uhradil se v pokladn knize neuvd.

   Ob svtov vlky znamenaly pro sbor tlum innosti a velkou ztrtu lensk zkladny. Podrobnj dokumenty z tto doby nejsou k dispozici. Funkce ve sboru uchrnila nkter jej leny od nucenho nasazen do Nmecka. Po osvobozen v roce 1945 byl bytek obyvatelstva v Hlavov oproti pedvlenmu stavu vy ne se pedpokldalo. Cel ada rodin se odsthovala do pohrani. Bylo to vce ne 100 lid. To se samozejm promtlo i do prce sboru, kter ztratil dlouholet leny. V roce 1948 je v Knize slibu uvedeno 34 jmen hasi. V roce 1937 to bylo celkem 47 len. Pro srovnn uvedu jet rok 1899, kdy ml sbor 48 len a patil do tehdej upy Metuj.

Zlomek historickch fotografi


   Povlen obdob znamenalo velk rozmach techniky a vybaven sboru. Prvn automobil, kter sbor zakoupil byla koda 430. Ta se neosvdila a byla vymnna za nkladn Opel. Ale ani s nm nen sbor spokojen a je zakoupena Tatra 805 na inzert od podniku Prmstav v Karlovch Varech. Byla zakoupena za 29 000,- K v dob, kdy pedsedu MNV dlal Frantiek Rudolf. Tento automobil opt nebyl v dobrm technickm stavu, a tak s pomoc tehdejch len byl cel opraven a renomovn pro ely hasi. Nejvce se o to zasloil Osoba Jan, Vacek Frantiek, Jenka Frantiek star. Jako idii se vystdali mnoz lenov. Uvedu Osobu Jana, Kutka Jaroslava a Jelnka Frantika st. Ani Tatra 805 se nedoila dnench dn a byla v roce 1993 nahrazena automobilem ARO 240 zakoupenm od eskch drah za 9 500,- K. Tatra 805 byla po oprav prodna soukromnkovi do Dobruky za 12 000,- K. Jedna perlika z tto transakce stoj za zmnku. Tatra byla ped prodejem nepojizdn, sbor urgoval na Mstskm adu npravu a poadoval jin vozidlo. Mstsk ad zakoupil nov motor ze skladovch zsob za 5 000,- K. Sbor jej za vydatn pomoci Miloe Hrubho namontoval do Tatry a bez jakhokoli zajdn prodal. Nov majitel byl upozornn, e m ve vozidle nezajet motor, ale zejm si s tm hlavu pli nelmal a ji ve vysokovskm kopci milou TATRU pehl.

   Aro 240 bylo potom vymnno za ARO od sboru msta Police n. M. Za jin a prodno. Bylo ovem opt ve patnm stavu, a tak bylo v roce 2001 prodno a zakoupeno tyi roky star ARO za 50 000,- K od pana Kyselka z elic, kter nyn sbor uv, a doufejme, e bude jet dlouho uvat. Vozidlo prolo letos technickou prohldkou a idi Michal Vacek o vozidlo peuje.
   Prvn stkaka sboru byla jak jsem ji uvedl tykolov run stkaka firmy Smekal Praha, kter slouila sboru nepedstaviteln dlouhou dobu, a to a do roku 1945, kdy naposledy zasahovala pi poru pitlu u kostela v Polici n. M. pitl ji po poru nebyl obnoven, a nae stkaka putovala v roce 1958 po 80 letech sluby do starho eleza, kde ji naposledy vyfotil n dlouholet len a funkcion Augustin Osoba, kter u sboru obtav dlouh lta pracoval. Prvn motorovou stkaku zakoupenou z fondu nrodn obnovy za 9 765,- K byla stkaka Sigmund vyroben pvodn pro firmu Renner v Hamburku. Stkaka byla ve patnm technickm stavu a musela bt dna do opravy. Slou sboru dodnes jako historick stkaka. Dne 8.3. 1967 byla sboru pidlena penosn stkaka PS 8, kter je doposud v provozu. Protoe se sbor zaal zastovat pohrovch sout a nemohl se dobe umstit, byla za 20 000,- K zsluhou bratra Milana Berky z tvaru Broumov zakoupena stkaka PS 12 s dvoukolovm pvsem, a ta slou sboru dodnes, i kdy u prola generln opravou, kterou si sbor svpomoc hlavn zsluhou starosty Jana pulka provedl. Musm se jet zmnit o dal stkace PS 8, kter byla zakoupena ze zvodu VEBA Police nad Metuj a jako nhradn stroj ji sbor vlastn. Prodej pomohl zprostedkovat Karel Bene v roce 1993. Jak kvidte, techniku sbor m, sta jen vyvjet innost.

   Hasisk zbrojnice postupem doby tak zmnila sv msto. Pvodn star zbrojnice stla u potoka za nynjmi garemi postavenmi v prostoru bval drustevn vhy. Nov zbrojnice v pzem kulturnho domu se provdla byla pedna 1.11. 1959. Stavba nov zbrojnice i celho kulturnho dmu se provdla velkou st svpomoc brigdnicky. Poty brigdnickch hodin byly stanoveny podle majetkovch pomr jednotlivch oban. Podle harmonogramu, kter byl vypracovn nejvce hodin odpracoval Berka Vclav, dlouholet len a funkcion sboru. Odpracoval 1 602 hodin. Ml dobe nabrouenou a rychlou tuku, a tak zskal i svoji pezdvku. V souasnosti je zbrojnice i kulturn dm po oprav, a je opravdu dstojnm mstem pro hasie i mstn SOKOL.
   Velkch spch doshl sbor v letech 1955 a 1958. V roce 1955 pistoupilo do sboru 9 novch len, kte zaali provdt vcvik sout pornch drustev. Celkem 11 lenn kolektiv zskal prvenstv v souti okresnho kola soute pornch drustev v roce 1956 a 1957. V roce 1958 zskalo drustvo 2.msto a unikla mu vlajka, kterou by po 3 prvenstvch zskali jako trvalou trofej.

Drustvo tehdejch vtz cviilo v tomto sloen:
velitel Bene Josef dle Berka Karel, Berka Josef, Nentvich Josef, Bene Karel, Zinke Jaroslav, Rotter Antonn, Hrub Milo, rtek Jaromr, Pavlnek Radislav a Obrl Jaroslav. 5.srpna 1956 se uskutenila ojedinl hasisk akce, kdy vtzov okresnch sout z Hradeckho kraje mli dopravit vodu na vrchol nejvy esk hory, na Snku. 22 sbor a 270 hasi tento kol splnily, a my meme bt hrd, e u toho byl n sbor. Vlastn dodvka vody trvala 45 mint, ale nutno dodat, e akce byla pedem pipraven.

   Ani souasn drustvo mladch hasi nezahl a ji nkolik let se zastuje pohrovch sout v okrsku i irokm okol. Drustvo cvi sloen: velitel Valek Petr, zstupce velitele Meier Michal, dle pak Vacek Michal, Berger Martin, Stefaniak James, Podstata Jaromr, Vani Martin, Kov Milan, Rotter Milan, Kraus Duan a chalup Duek Stanislav a Duek Luk. Kdy je opravdu nedostatek, jede na sout i starosta pulk Jan nebo jednatel Berger Jaroslav. Mezi nejvt spchy pat vtzstv v domcm pohru, potom vtzstv v esk Metuj, v Bezdkov, Police nad Metuj, Martinkovicch, ve e a ji po tet v Mezimst. Ale ped tmito soutemi ani star garda nezahlela, podala pravidelnhasisk bly v hospod U Kvty, tradin letn karnevaly, sbry starho eleza, chodili jsme szet stromky a celou adu akc, kter vyadovala tehdej politick garnitura. V souastnosti m sbor 48 len, z toho 3 eny. tyi mlad hasii z Hlavova jsou organizovn v SDH Bukovice v kolektivu mladch hasi.
   Zvrem m zprvy bych chtl podkovat vem jejm lenm za obtavou prci, kter je bez nroku na odmnu a je na kor volnho asu. Poctiv dlouholet prce cel ady len zaslou obdiv a podkovn. Pokud ve zprv chyb dleit daje, rdi je doplnme a pedme dalm generacm, aby pokraovali v dobe zapoatm dle. Pokud jsme na nkoho zapomnli, vte, e to nebylo mysln. Tm bych chtl vzpomenout na adu z Vs, kte jste dlouh lta pracovali ve funkcch sboru a nevzdali jste to.

V Hlavov dne 6.ervna 2003

Zapsal jednatel sboru
Berger Jaroslav