Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis č.11/2010 ze zasedání OV Hlavňov

Konaného dne 6.11.2010 ve 20 hod. v hostinci „U Doležalů"

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bedřich Toman, Michal Vacek, Martin Vaniš

Hosté: -

  Program jednání

 1. Schůze OV Hlavňov se budou konat každé 2. pondělí v měsíci v hostinci „U Doležalů".
 2. Hlášení místního rozhlasu o chystaných akcích (schůze OV, sběr železného odpadu, aj. ) je plánováno vždy na sobotní dopoledne vždy min. týden před danou akcí, případně bude hlášení zopakováno v pracovní den odpoledne. Oznamování v místním rozhlase dosud prováděl p. Beneš, který bude vystřídán p. Hrnčířovou Monikou a p. Rotterem Milanem. S tímto souvisí také přidělání klíčů ke dveřím od rozhlasu - zajistí p. Rotter.
 3. OV projednal možnost aktivní účasti bývalých členů OV na schůzích a jejich případné vyjádření, jakožto dlouholetých občanů Hlavňova znajících velice dobře místní lokalitu.
 4. V dalším programu jednání byla volba předsedy OV Hlavňov. Novým předsedou OV Hlavňov byla zvolena Monika Hrnčířová.
 5. Výsledky hlasování o předsedovi OV:

  Pro: 6Proti: 0 Zdržel se: 0
 6. Upozornění od p. Bareše na poškozování oplocení kolem objektu č.p. 34, zejména v zimních měsících při vyhrnování sněhu. Nutné upozornit zemědělské Družstvo vlastníků aby dbali větší opatrnosti při údržbě příjezdové cesty.
 7. V dalším jednání OV schválil předběžný návrh akcí pro rok 2011 s tím, že žádá navýšení částky každoročně přidělené obci, jelikož částka 140 000 Kč je nedostačující pro akce související s obnovou a údržbou obce Hlavňov.
 8. Dále je uveden předběžný návrh akcí pro rok 2011 (konečný návrh bude zaslán do požadovaného termínu):

  • Můstek na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2. OV zkonstatoval, že můstek sloužící jako přemostění potoka je v havarijním stavu a je nutná jeho oprava.
  • Oprava schodů u klubovny.
  • Dokončení prostranství kolem „Božích muk" u p.Bareše naproti hasičské zbrojnici.

  Dále byly projednány tyto návrhy a připomínky

 9. OV žádá o lokální výspravu výmolů na silnici v Hlavňově, která svým stavem ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Jedná se o některá místa , kde je viditelné poškození asfaltového povrchu.
 10. Dále byla projednána nutnost ujasnění pravidel při hlasování v OV dle jednacího řádu. Bude řešeno a vysvětleno při nejbližším setkání OV se zástupci MěÚ Police nad Metují.
 11. Za účelem zvýšení a zkvalitnění informovanosti občanů a komunikace mezi nimi o plánovaných či probíhajících akcích, navrhuje OV veškeré informace spojené s děním v obci (zápisy z porad OV, svoz železného šrotu či nebezpečného odpadu, aktuality....), pravidelně umísťovat na již existující internetové stránky www.hlavnov.cz. Za tímto účelem OV žádá o poskytnutí dotace na správu těchto informací na výše uvedených stránkách. OV navrhuje dotaci 800 Kč/měsíc, která by byla proplacena webmasterovi po sepsání dohody o provedení práce.
 12. OV navrhl návštěvu Ing. Pavla Scholze odboru investic, majetku a životního prostředí (IMŽP) popř. Bc. Jiřího Škopa za účelem posouzení dotace k navrhované akci č. 6a -příjezdová cesta k hostinci „Pod Jasanem" pro rok 2011. Návštěva by měla proběhnout 15.11.2010 od 19 hod. v hostinci „U Doležalů". Pozvání zajistí Monika Hrnčířová. Spolu s návštěvou z MěÚ, OV navrhl pozvat vlastníka pozemku p.č.st. 112 p. Krtičku jehož nemovitost sousedí těsně pod danou příjezdovou cestou. Pozvání zajistí p. Toman.
 13. OV navrhuje při každém ukončení investiční akce v obci, předání této akce, za asistence osoby z příslušejícího odboru MěÚ Police nad Metují a zároveň za asistence jednoho člena z OV Hlavňov.
 14. V Hlavňově dne 8.11.2010
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist