Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č. 11a/2010

Dne 15.11.2010 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Michal Vacek, Martin Vaniš

Hosté: ing. Pavel Scholz, p. Krtička, p. Jelínek

Kontrola plnění úkolů

 1. V návaznosti na plnění úkolů stanovených v zápisu OV Hlavňov č. 11/2010, byl projednán za přítomnosti pana Krtičky bod č. 6a – oprava příjezdové cesty k hostinci Pod Jasanem, mezi pozemky s p.č. 123, 124 a p.č. 125 a p.č.st. 112. Na zmiňované příjezdové cestě bude zrealizována tzv. „žlabovka“, která bude sloužit pro odvádění povrchových vod do odvodňovacího systému krajiny. Žlabovka bude směřována podél stávajícího svahu a bude tedy nutné cca 0,5 m zeminy odebrat. Majitelé pozemků, kteří bezprostředně sousedí s danou příjezdovou cestou dali ústní souhlas k opravě této cesty. Rekonstrukce příjezdové cesty by měla být pokryta z prostředků MěÚ Police nad Metují.
 2. Dalším projednávaným bodem, byl bod 6b zápisu č. 11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2. Realizace této akce záleží na rozhodnutí rady města (RM). Ing. Scholz přislíbil poptat přibližné nacenění opravy a firma STEMA přislíbila vyhotovení nabídky na opravu můstku, jakmile od příslušného odboru MěÚ obdrží technické požadavky v jakém rozsahu by se měla oprav provést.
 3. Bod 7 zápisu č. 11/2010 - bude provedena lokální výsprava výmolů na silnici v Hlavňově.
 4. Byl odsouhlasen bod 11 zápisu č. 11/2010 – předání akce za asistence zástupce z MěÚ Police nad Metují.
 5. Bod 9 zápisu č. 11/2010 – dotace na správu webových stránek. Požadavek na dotaci k pokrytí webových stránek by měl být pokryt z přidělených financí z rozpočtu (uveřejněno v Polickém měsíčníku (prosinec 2010)).
 6. Nebyla zástupci MěÚ Police nad Metují ujasněna pravidla při hlasování v OV dle jednacího řádu - bod 8 zápisu č. 11/2010.
 7. Návrhy a připomínky

 8. Byl projednán počet stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr. V současné době jsou na území obce Hlavňov celkem 3 stání kontejnerů. Ve dvou případech byla pod kontejnery provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby. U kontejneru na hořejším stanovišti obce, toto nutné není neboť kontejnery se již nachází na zpevněném prostranství.
 9. Každoročně přidělovaná částka 140 000 Kč je nadále platná i pro rok 2011. Ing. Pavel Scholz však ujistil OV, že pokud bude potřeba počítat s větší částkou na pokrytí rozsáhlejších projektů v obci, bude potřebná dotace zajištěna z prostředků MěÚ Police nad Metují.
 10. Pan Jelínek z dolejší části obce vznesl připomínku na opravu opěrné zdi u Rotterů, mezi silnicí a zahradou na pozemku s p.č. 1/1. Stávající opěrná zeď je podemílána protékajícím potokem a důsledkem je sesouvání krajnice směrem k potoku. P. Jelínek také vyjádřil obavu o stav opěrné zdi v případě, kdy bude tento úsek komunikace vystaven větší zátěži od projíždějících automobilů v době, kdy je plánován obchvat přes Hlavňov v důsledku rekonstrukce silnice v Bukovici. V současné době nejsou vyřešena vlastnická práva (není známo koho je pozemek kolem komunikace).
 11. Občané Hlavňova vyjádřili nutnost dalšího kontejneru pro separovaný sběr skla k dolejšímu stanovišti u transformátoru. Ing. Scholz přislíbil zvážit tuto možnost s ohledem na cenu vývozů těchto kontejnerů.
 12. Proběhla diskuze o autobusové zastávce před obchodním domem PENNY Market v Polici nad Metují. Obec Hlavňov souhlasí s vybudování této zastávky, některé obce však zásadně s tímto požadavkem nesouhlasí.
 13. Stížnost od občanů Hlavňova, týkajících se autobusových řádů. Změna podle některých nebyla optimálním řešením.
 14. Požadavek OV umístit informační ceduli „Hvězda“ na odbočku ke Šterlenu u pozemku č.p. 34.
 15. Byla diskutována otázka kamery v obci za účelem monitorování protiprávního jednání se zaměřením zejména na ochranu majetku. Dále byla zmíněna otázka měřiče rychlosti v obci. Pro informaci, cena informačního ukazatele rychlosti se pohybuje kolem 40 000 Kč
 16. Zajistit opravu veřejného osvětlení na určitých místech v obci.
 17. Je nutné zajistit ve spolupráci s MěÚ a technickými službami posezónní servisní pravidelnou prohlídku zahradního traktůrku. Nutný odvoz do servisu v Náchodě. Zajistí ing. Scholz s M. Vackem.
 18. Dále bylo na jednání OV konstatováno, že je nutné pokácení smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2. Dřeviny rostoucí u této silnice zásadně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu na této komunikaci. Pokácení těchto dřevin bude realizováno v nejbližších dnech po obdržení povolení z odboru IMŽP MěÚ Police nad Metují.
 19. Byla diskutována připomínka občanů o škodách na pozemcích způsobených černou zvěří. Tuto problematiku řeší zákon číslo 449/2001 Sb.,o myslivosti v platném znění. Tento zákon nevymezuje přesně míru zodpovědnosti, s jakou by měl vlastník pozemku a uživatel honitby (myslivci) předcházet škodám způsobených zvěří.
 20. Byla otevřena otázka digitalizace katastrálních map. Ing. Scholz uvedl, že Police nad Metují, Radešov a Pěkov jsou již z větší části digitalizovány. V případě obcí Hony a Hlavňov je to otázka času, kdy budou katastrální mapy převedeny do digitální podoby.

V Hlavňově dne 5.1.2011
Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist