Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č. 12/2010

Dne 13.12.2010 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš

Hosté: p. Miloš Hrubý

Omluveni: Michal Vacek

Kontrola plnění úkolů

 1. V návaznosti na plnění úkolů stanovených v zápisu OV Hlavňov č. 11a/2010, byl znovu projednán bod č. 17 – pokácení smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2. Dřeviny rostoucí u této silnice zásadně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu na této komunikaci. Dne 26.11.2010 byl zaslán dopis z odboru IMŽP MěÚ Police nad Metují ve věci povolení pokácení smrků. OV žádá aby pokácení smrků rostoucích na obecním pozemku bylo realizováno MěÚ Police nad Metují ve spolupráci s technickými službami.
 2. Bod č. 16 zápisu č. 11a/2010 – proběhla posezónní servisní pravidelná prohlídka zahradního traktůrku. Vynaložené náklady za servisní prohlídku a přepravu činily celkem 980 Kč.
 3. Dalším projednávaným bodem, byl bod č. 18 zápisu č. 11a/2010 – připomínka občanů o škodách na pozemcích způsobených černou zvěří. Jak již bylo řečeno dříve, zákon číslo 449/2001 Sb.,o myslivosti v platném znění, nevymezuje přesně míru zodpovědnosti, s jakou by měl vlastník pozemku a uživatel honitby (myslivci) předcházet škodám způsobených zvěří. Předpokládá se, že se obě strany dohodnou a budou činit opatření k zabránění škod způsobených zvěří (úplný odvoz sena či trávy z polí aj…).
 4. Návoz štěrku do prostoru dětského hřiště se kvůli kalamitní situaci nepodařilo realizovat.
 5. Bod č. 15 zápisu č. 11a/2010 – proběhlo oprava veřejného osvětlení na daných místech v obci.
 6. Rozpracované dlouhodobé úkoly

 7. Požadavek OV umístit informační ceduli „Hvězda“ na odbočku ke Šterlenu u pozemku č.p. 34.
 8. Úprava prostranství kolem „Božích muk“ u p. Bareše naproti hasičské zbrojnici (úprava kačírkem, odvodnění,…). Zodpovídá - M. Hrnčířová, M. Vacek, M. Rotter.
 9. Návrhy a připomínky

 10. Žádost p. Kubečkové, zdali je možné zajistit vyhrnování příjezdové cesty kolem pozemků p.č. 49 a p.č. 730/20 v zimních měsících. MěÚ Police nad Metují uzavřelo smlouvu s Družstvem vlastníků o údržbě komunikací v zimních měsících. Je nutné zjistit zdali tato smlouva řeší i příjezdové cesty k objektům popř. zajistit nápravu.
 11. Je nutné zajistit sepsání dohody o provedení práce s p. M. Hrubým. P. Hrubý po zimním období předloží OV odpracovaný počet hodin a vynaložené náklady na údržbu chodníku u dolejší zastávky v zimních měsících – zodpovídá M. Hrnčířová.
 12. Požadavek MěÚ Police nad Metují (Rady města) a Technických služeb na vytvoření výhledu předpokládaných investic v obci na 4 roky dopředu v pořadí priorit 1 ÷ 4.
 13. Informace o poškození dětské skluzavky v areálu dětského hřiště u tělocvičny. Bylo konstatováno, že poškození skluzavky vzniklo v důsledku mrazu. Míra poškození bude zdokumentována a bude kontaktován dodavatel (výrobce) skluzavky za účelem nároku na reklamaci. OV byl rovněž informován o ceně dětského hřiště, která činí 100 000 Kč bez dph a ve které nejsou zahrnuty zemní práce či návoz štěrku. Zodpovídá M. Rotter.
 14. Byl odsouhlasen jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi.
 15. OV schválil dotaci ve výši 500 Kč měsíčně webmasterovi A. Bergerovi za správu internetových stránek www.hlavnov.cz na kterých budou zveřejňovány aktuality z OV, informace o probíhajících akcích aj. Zodpovídá - Vaniš.
 16. Problematika hasičské nádrže v blízkosti teletníku. V minulosti byla hasičská nádrž vypuštěna a v současné době došlo k jejímu opětnému přehrazení neznámou osobou, za což MěÚ Police nad Metují hrozily několikatisícové sankce od odboru ŽP Náchod. Starostka požádala SDH Hlavňov na opětovné vypuštění a zrušení hráze. Zjistit situaci kolem hasičské nádrže. Zodpovídá - Štefaniak.
 17. OV odsouhlasil zatrubení 2. části příkopu podél silnice u pozemku s p.č. 33, s tím, že veškeré práce budou provedeny vlastníkem pozemku s p.č. 33 a náklady na materiál budou poskytnuty z prostředků OV Hlavňov. V minulosti již byla takto zatrubena 1. část příkopu podél silnice na hranici s pozemkem p.č. 33.
 18. OV schválil opravu uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov (ze směru od Bukovice). Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
 19. OV žádá vyčištění příkopů na obecních pozemcích podél komunikace. Zejména podél silnice v lokalitě hostince „U Doležalů“ aj.

V Hlavňově dne 14.1.2011
Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist