Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.01/2011

Konaného dne 17.01.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bedřich Toman, Michal Vacek, Martin Vaniš

Hosté: J. Berger, p. Jelínek, I. Kejdanová

Hosté: ing. Pavel Scholz, Bc. Jiří Škop

  Kontrola plnění úkolů

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“. Ing. Scholz seznámil OV s návrhem p. Svobody, který navrhuje daný úsek cesty zpevnit asfaltovým povrchem, s tím že bude provedeno odvodnění povrchových vod a realizována žlabovka. OV s tímto návrhem nesouhlasí (s ohledem na cenu a realizaci) a požaduje technické řešení konzultovat se zástupci MěÚ na nejbližší schůzi OV, či přímo sjednat schůzku v dané lokalitě za přítomnosti p. Krtičky, který umožní vstup do prostor stodoly, která těsně sousedí s danou cestou. Zodpovídá M. Hrnčířová, B. Toman
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2. Ing. Scholz seznámil OV s návrhem kompletní opravy můstku, která spočívá v rozebrání čel můstku a postavení nových kamenných opěrných zdí, jejichž součástí bude i nové zábradlí. OV nesouhlasí s tímto návrhem a navrhuje s ohledem na cenu provést provizorní řešení opravy můstku. Technické řešení bude projednáno na místě se zástupci města. Zodpovídá M. Hrnčířová.
 3. Bod č.8 zápisu č.11/2010 – pravidla hlasování v OV – pokud dojde v OV k hlasování, usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru tj. 4 členové jsou „pro“.
 4. Bod č.8 zápisu č.12/2010 – vyhrnování příjezdové cesty u p. Kubečkové. Tento požadavek bude řešen ve spolupráci s TS.
 5. Bod č.9 zápisu č.12/2010 – vystavena dohoda o provedení práce s p. Hrubým (vyhrnování sněhu v zimním období v prostorách dolejší zastávky, chodníku a v prostorách stanoviště kontejneru u transformátoru). P. Hrubý předloží OV odpracovaný počet hodin a vynaložené náklady na údržbu chodníku. Smlouva bude sepsána od 1.1.2011. Zodpovídá M. Hrnčířová.
 6. Bod č.13 zápisu č.12/2010 – dotace webmasterovi za správu webovských stránek – sepsání dohody o provedení práce. Zodpovídá M. Vaniš.
 7. Rozpracované dlouhodobé úkoly

 8. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů, mezi silnicí a zahradou na pozemku s p.č. 1/1. Opěrná zeď je v havarijním stavu a nutná její oprava s ohledem na plánovaný obchvat přes Hlavňov.
 9. Bod č. 11 zápisu č.11a/2010 – OV nadále podporuje autobusovou zastávku před PENNY marketem v Polici nad Metují.
 10. Bod č. 11 zápisu č.12/2010 – poškození dětské skluzavky – uplynul 1 měsíc od podání reklamace a dosud nebyla zaznamenána žádná odpověď. Nutné znovu kontaktovat výrobce a MěÚ Police nad Metují. Zodpovídá M. Rotter.
 11. Bod č. 12 zápisu č.12/2010 – příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi. Požadavek OV na vyjádření se k termínu realizace p. Špačkem. Zodpovídá J. Štefaniak.
 12. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov. Je nutné poptat firmu, která tuto ceduli vyrobí (M. Urban). Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
 13. Bod č. 6 zápisu č. 11/2010 – předběžný návrh investic pro rok 2011 a dále. V návaznosti na předchozí zasedání OV byl rozšířen seznam předpokládaných investic v obci dle priorit:
  • oprava příjezdové cesty k hostinci Pod Jasan
  • oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2
  • oprava schodů u klubovny + sloup u klubovny
  • oprava/přeložení chodníku v dolejší části obce a rekonstrukce opěrné zdi v daném místě
  • rekonstrukce příjezdové cesty ke „zvoničce“
  • zateplení tělocvičny
  • oprava příjezdové cesty ke Korandům
 14. Návrhy a připomínky

 15. Před změnou autobusových řádů, je nutné včas informovat občany o chystaných změnách.
 16. Připomínka SDH Hlavňov na nedostatečné otvírání vrat u hasičské zbrojnice v důsledku vyvýšené zámkové dlažby prostorách stanoviště kontejnerů pro separovaný sběr.
 17. Připomínka občanů na pokácení vzrostlého smrku na pozemku 730/25, který je majetkem města Police nad Metují. Dřevina je podemílána protékajícím potokem a hrozí její pád v důsledku vodní eroze půdy kolem kořenů smrku.
 18. OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7. Součástí by měla být i oprava lávky a studánky v daném místě. Opravu prostor kolem studánky provedou členové OV. Na návrh OV by posekání vzrostlé trávy na tomto neudržovaném pozemku, měl zajistit MěÚ Police nad Metují ve spolupráci s pracovníkem, který je nyní zodpovědný za sekání příkopů kolem komunikace v Hlavňově.
 19. Dále je nutné zjistit kdo je vlastníkem pozemku a OV výbor by měl o chystaném záměru vlastníka informovat. Zodpovídá M. Vaniš

 20. Připomínka občanů Hlavňova, zda-li by bylo možné umístit další lavičku pod plechový přístřešek na autobusové zastávce naproti poště v Polici nad Metují.
 21. Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník) v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2. OV žádá její vyčištění, neboť při zvýšené hladině potoka by mohlo dojít k přelití můstku a zaplavení komunikace a objektu pod křižovatkou.
 22. Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového stání ve směru na Suchý Důl. Zejména v jarních měsících dochází k zaplavování prostranství v důsledku tajícího sněhu. Bude provedena prohlídka, popř. domluveno vyčistění ve spolupráci s SDH. Zodpovídá M. Vaniš, J. Štefaniak.
 23. V Hlavňově dne 28.01.2010
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist