Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.10/2011

Konaného dne 12.12.2011 v hostinci „Pod Jasanem

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berger

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 16.01.2012 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Akce probíhá – pan Soumar vytvořil návrh uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky. Členové OV s návrhem souhlasí s tím, že v nejbližší době budou MěÚ prezentovány návrhy členů OV na drobnou úpravu grafiky uvítací cedule. Uvítací cedule by měla být umístěna při vjezdu do obce v místě stávající cedule a při vjezdu do obce od Suchého Dolu v místě cedule „Hlavňov“. Instalaci zajistí TS.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012.
 7. Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá – občané vyjádřili značné obavy o stavu vzrostlé lípy u hasičárny a žádají písemné vyjádření o provozní bezpečnosti této dřeviny.
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet. K pokácení dojde v období vegetačního klidu.
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá –Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu nainstalovat zrcadlo. Zodpovídá: Vaniš
 11. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013
 12. Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
  Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011.
 13. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2.
 14. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov.
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.

  Návrhy a připomínky:

 15. Pan M. Rotter projevil zájem o sečení prostranství „U Obrázku“. Sečení bude realizováno 2 x za rok za podmínek dohodnutých přímo se zástupci CHKO.
 16. V případě, že uvítací cedule nebude pokryta z prostředků pro rok 2011, OV souhlasí s nákupem vycházkových uniforem pro SDH Hlavňov.
 17. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) v blízkosti plánovaného rybníku u pozemku p. Zítky. Spodní i povrchová voda je v místě přístupové cesty k rybníku sváděna po vedlejší štěrkové cestě až k místu, kde se napojuje na obecní komunikaci, kterou posléze přetéká a je tím ohrožena bezpečnost silničního provozu, zejména v zimních obdobích.
 18. OV stanovil pravidla při komunikaci se zástupci MěÚ. Pro komunikaci s městem bude odpovědnou osobou za OV M. Hrnčířová popř. M. Vaniš.
 19. O správcovství v místní knihovně projevil zájem p. Matěna, který po dohodě s paní Plachtovou bude od nového roku zodpovídat za chod obecní knihovny.
 20. OV schválil prodloužení dotace na další rok webmasterovi za správu webovských stránek obce Hlavňov.
 21. OV navrhuje uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlíkem na zimní údržbu příjezdové cesty a přístupové pěšiny podél pozemků p. Krtičky. Smlouva by měla být podepsána od 01.01.2012
 22. Dne 17.12.2011 od 16 hodin proběhne setkání a posezení s občany obce v místní klubovně.
 23. V Hlavňově dne 12.12.2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist