Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.02/2011

Konaného dne 14.02.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš

Hosté: p. Jelínek

Omluveni: ing. Pavel Scholz, Bc. Jiří Škop

Příští zasedání OV se bude konat dne 21.3.2011

Kontrola plnění úkolů

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“. Ing. Scholz seznámil OV s tím, že dle rozhodnutí RM, byla tato akce byla odložena na příští rok 2012 a prioritou na tento rok zůstává oprava můstku (viz bod č. 2). Nicméně tento rok může být provedeno výběrové řízení na tento projekt a diskutována technická řešení. Na toto konto bude provedeno setkání se zástupci MěÚ a p. Krtičkou. Pro informaci: Dané řešení, které bylo diskutováno v minulém zápisu OV počítá s kompletním zatrubením a svedením povrchové vody z hlavní příjezdové cesty přímo do potoka. OV považuje zatrubení za zbytečné a majitel pozemku přes který by měla být svedena voda do potoka, souhlasí s tím, aby povrchová voda tekla po povrchu přes tento pozemek. Zodpovídá M. Vaniš, B. Toman
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2. Ing. Scholz seznámil OV s návrhem kompletní opravy můstku, která spočívá v rozebrání čel můstku a postavení nových kamenných opěrných zdí, jejichž součástí bude i nové zábradlí. Finanční prostředky na opravu můstku by měly být hrazeny z financí města s tím, že o tuto částku bude snížena každoroční dotace obci a na běžné opravy (chod obce) bude obci přidělena částka ca 30000 Kč. Technické řešení bude projednáno na místě se zástupci města. Zodpovídá M. Hrnčířová, M . Vaniš
 3. Rozpracované dlouhodobé úkoly

 4. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů, mezi silnicí a zahradou na pozemku s p.č. 1/1. Opěrná zeď je v havarijním stavu a nutná její oprava s ohledem na plánovaný obchvat přes Hlavňov. Bude realizováno setkání MěÚ a SÚS a vyjasnění vlastnických práv.
 5. Bod č. 11 zápisu č.11a/2010 – OV nadále podporuje autobusovou zastávku před PENNY marketem v Polici nad Metují.
 6. Bod č. 11 zápisu č.12/2010 – poškození dětské skluzavky – vyjádření výrobce: Oprava bude provedena v rámci záruky, termín bude dle klimatických podmínek (nejpozději do 31.3.2011).
 7. Bod č. 12 zápisu č.12/2010 – příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi. P. Špaček poptá firmu, která vyhotoví cenovou nabídku na realizaci dětského hřiště a následně mu bude přidělen výše uvedený příspěvek. Termín do konce května. Zodpovídá J. Štefaniak.
 8. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov. Členům OV budou zaslány návrhy uvítací cedule. Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
 9. OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7. Součástí by měla být i oprava lávky a studánky v daném místě. Opravu prostor kolem studánky provedou členové OV. Na návrh OV by posekání vzrostlé trávy na tomto neudržovaném pozemku, měl zajistit MěÚ Police nad Metují ve spolupráci s pracovníkem, který je nyní zodpovědný za sekání příkopů kolem komunikace v Hlavňově. Zástupci města s tímto návrhem souhlasí. Vlastníkem pozemků je p. Hornychová - o chystané akci bude informována. Zodpovídá M. Vaniš
 10. Připomínka občanů Hlavňova, zda-li by bylo možné umístit další lavičku pod plechový přístřešek na autobusové zastávce naproti poště v Polici nad Metují. Bude řešeno při nejbližším setkání RM.
 11. Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník) v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2. OV žádá její vyčištění, neboť při zvýšené hladině potoka by mohlo dojít k přelití můstku a zaplavení komunikace a objektu pod křižovatkou. Bude realizováno setkání MěÚ a SÚS.
 12. Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového stání ve směru na Suchý Důl. Zejména v jarních měsících dochází k zaplavování prostranství v důsledku tajícího sněhu. Bude provedena prohlídka a domluveno vyčistění ve spolupráci s SDH. Zodpovídá M. Vaniš, J. Štefaniak.
 13. Návrhy a připomínky

 14. Zasedání OV Hlavňov se budou konat v termínech s ohledem na jednání RM a to tak aby vždy na jednání mohl být přítomen někdo ze zástupců MěÚ. Ruší se tak pravidelné 2. pondělí v měsíci. Termín dalšího jednání zůstává otevřený a bude schválen vždy na posledním zasedání OV.
 15. Zasedání zastupitelstva města v Pellyho domě se zúčastní za OV Hlavňov pan B. Toman.
 16. Připomínka na opravu komína na klubovně v rámci reklamace. Bude řešeno v rámci setkání se zástupci MěÚ.
 17. OV žádá opravu zábradlí na horním parkovišti (Hlavňov - Točna) „pod křížkem“ u studánky a u cesty k Jirmanům. Součástí opravy by mělo být očištění a realizován nový nátěr.
 18. Byl podán návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
 19. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“ včetně úpravy prostranství naproti p. Šulákovi na obecním pozemku.
 20. Dále OV žádá v rámci kultivace nápravu betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10. Patníky jsou vyvráceny a hrozí jejich sesunutí do protékajícího potoka.
 21. V Hlavňově dne 28.03.2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist