Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.04/2011

Konaného dne 22.04.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš , Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, V. Plachtová, J. Jenková

Omluveni: Bc. Jiří Škop

Příští zasedání OV se bude konat dne 16.5.2011 v hospodě „Na Hrázi“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
  Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
 3. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá - Dne 21.4.2011 byla uskutečněna schůzka se zástupci MěÚ Police nad Metují a SÚS Královehradeckého kraje, a.s. Proběhla diskuze o stavu opěrné zdi a vyjasnění majetkoprávních vztahů a bylo konstatováno následující:
  • opěrná zeď je součástí komunikace (drží silnici a tvoří její ochranu), je tedy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
  • stav opěrné zdi vykazuje řadu porušení, přičemž část zdi navazující na můstek (sjezd na soukromé pozemky) je ve stavu havarijním
  • bylo konstatováno, že oprava havarijního úseku je nezbytná
  • v části nad mostkem je zeď na hraně koryta vodního toku rovněž porušená a kamenné bloky jsou vypadlé do koryta vodního toku, přičemž je třeba uvolnit průtočný profil koryta vodního toku, a kamennou zeď opravit
  V další fázi MěÚ zašle na Krajskou správu údržby silnic žádost o provedení opravy (nejprve však musí nastat výběrovém řízení, zpracována projektová dokumentace, zajištěno povolení,…).
 4. Bod č. 12 zápisu č.12/2010 – byl přidělen příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi a bude provedena instalace dětského koutku.
 5. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
  Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
 6. OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7.
  Akce probíhá - P. Hornychová (Hlavňov) byla o připravované akci informována a s kultivací souhlasí. Se zástupci města bude dohodnut termín sečení. Náklady na kultivaci budou hrazeny z prostředků obce (prostředky na „běh“ obce).
  Zodpovídá M. Vaniš
 7. Požadavek na umístění další lavičky pod plechový přístřešek na autobusové zastávce naproti poště v Polici nad Metují.
  Provedeno
 8. Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník) v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2.
  Provedeno
 9. Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového stání ve směru na Suchý Důl.
  Provedeno
 10. Připomínka na opravu komína na klubovně v rámci reklamace. Bude řešeno MěÚ ve spolupráci s TS.
  Provedeno
 11. OV žádá opravu zábradlí na horním parkovišti (Hlavňov - Točna) „pod křížkem“ u studánky a u cesty k Jirmanům. Součástí opravy by mělo být očištění a realizován nový nátěr.
  Provedeno
 12. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá - po setkání se zástupci města bylo konstatováno následující:
  • Tyto patníky již nejsou ve vlastnictví Kraje a jejich údržbu nezajišťuje SÚS, bude tedy nutné tuto otázku řešit společně s MěÚ.
  • OV souhlasí s ponecháním betonových patníků a jejich narovnáním, s tím, že mezi patníky by bylo umístěno ocelové lano s ohledem na příslušné normy a předpisy.
  Pozn.: je však nutné nejprve posoudit stav na místě samotném, neboť narovnání by mohlo mít v důsledku protékajícího potoka a následnému podemílání krátkodobý efekt.
 13. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“ včetně úpravy prostranství naproti p. Špulákovi na obecním pozemku.
 14. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště. Bude zajištěno z rozpočtu TS. Zatím není jasné, zdali tato akce bude zrealizována v roce 2011. Tento požadavek je nutné příště včas zahrnout do plánovaných akcí na daný kalendářní rok.
  Akce probíhá a je v rámci prověřování.
 15. Návrhy a připomínky

 16. P. Plachtová společně s p. Jenkovou, informovala OV o provozu místní knihovny. Bylo konstatováno, že počet návštěv je minimální a je nutné zvážit, zdali vůbec je obecní knihovna nutná. OV souhlasí s jejím zachováním s tím, že v místním rozhlase budou připomenuty návštěvní hodiny, kontaktní informace na správce knihovny a informace o knihovně budou také umístěny na webové stránky.
  Nynější návštěvní hodiny jsou každé úterý 16:30 – 18:30 a také je možnost telefonické domluvy.
 17. Byl diskutován pravidelný zápis o dění v obci do Polického měsíčníku. Informace o dění v obci jsou umístěny na webových stránkách obce a bylo dohodnuto, že příspěvky do zpravodaje budou poskytovány v závislosti na pracovním vytížení členů OV. Možná spolupráce s paní Vaníčkovou.
 18. Znovu byl diskutován podnět na obnovu třešňového sadu Na Homoli. Budou vytipovány stromy, které se na podzim pokácejí a dojde k nákupu nových ca 10 ks dřevin, které se na daném místě vysadí. Bylo schváleno, že prořezání starých dřevin a výsadbu nových třešní provedou členové OV v rámci brigády.
 19. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
 20. OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště. Koš by měl být pravidelně vyvážen po dohodě s technickými službami.
 21. OV žádá opravu schodů a podpěrného sloupu u místní klubovny. Tento požadavek již byl zmíněn v zápise z OV Hlavňov č. 01/2011 pod položkou č. 12c.
 22. Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu v prostoru „nad křížkem“ v horní části obce (Hlavňov - Točna). V zimních měsících v tomto úseku dochází k častým nehodám, zejména při sjíždění z Hvězdy, kdy daný úsek bývá značně zledovatělí a dochází k častým vyjetím mimo vozovku, které mnohdy končí zaklíněním automobilu na sloupu telefonního rozvodu.
 23. Občané Hlavňova vyjádřili přání konání pravidelných sezení s radnicí. OV navrhuje, aby se veřejné zasedání konalo alespoň 2x do roka.
 24. Zasedání zastupitelstva v Pellyho domě se zúčastní za OV Hlavňov M. Hrnčířová a M. Vacek
 25. Projednání žádosti p. Matěny o odkoupení obecního pozemku p.č. 100 a části obecního pozemku s p.č. 730/1 v k. ú. Hlavňov.
 26. Výsledky hlasování OV:

  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

  V Hlavňově dne 26.05.2010
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist