Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.05/2011

Konaného dne 16.05.2011 v 19 hod. v hostinci „Na Hrázi“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, A. Kollert

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 27.06.2011 v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
  Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
 3. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší info viz minulé zápisy.
 4. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
 5. OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7.
  Akce probíhá - zodpovídá M. Hrnčířová
 6. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá
 7. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“ včetně úpravy prostranství naproti p. Špulákovi na obecním pozemku.
  Akce probíhá – p. místostarosta seznámil OV s tím, že tuto sochu nemělo město Police evidovánu ve svém vlastnictví. Se sousoším muselo být naloženo ve smyslu občanského zákoníku jako s věcí, jež nemá vlastníka. Nyní je nález této věci oznámen prostřednictvím úřední desky s tím, že pokud se do 6-ti měsíců od vyvěšení neobjeví právoplatný vlastník věci, připadne věc do vlastnictví města, které s ní již dále bude moci nakládat (stejně je postupováno v řadě dalších soch a sousoší na obecních pozemcích). S opravou tedy bude počítáno po té, co bude socha ve vlastnictví města (nejprve v roce 2012). Více naleznete na stránkách MěÚ Police nad Metují nebo na webovských stránkách obce www.hlavnov.cz.
 8. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
  Akce probíhá a je v rámci prověřování.
 9. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá - zodpovídá: M. Hrnčířová
 10. OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště. Koš by měl být pravidelně vyvážen po dohodě s technickými službami.
  Akce probíhá - p. místostarosta informoval OV, že odpadkový koš u dětského hřiště bude umístěn po domluvě s TS.
  Zodpovídá: M. Hrnčířová
 11. OV žádá opravu schodů a podpěrného sloupu u místní klubovny. Tento požadavek již byl zmíněn v zápise z OV Hlavňov č. 01/2011 pod položkou č. 12c.
  Akce probíhá - p. místostarosta informoval OV, že oprava schodů a podpěrného sloupu u místní klubovny bude opět připomenuta TS.
 12. Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu v prostoru „nad křížkem“ v horní části obce (Hlavňov - Točna). V zimních měsících v tomto úseku dochází k častým nehodám, zejména při sjíždění z Hvězdy, kdy daný úsek bývá značně zledovatělí a dochází k častým vyjetím mimo vozovku, které mnohdy končí zaklíněním automobilu na sloupu telefonního rozvodu.
  Akce probíhá - otázka osazení svodidel bude projednána s Policií ČR a s TS kvůli bezpečnosti provozu a údržbě.
 13. Občané Hlavňova vyjádřili přání konání pravidelných sezení s radnicí. OV navrhuje, aby se veřejné zasedání konalo alespoň 2x do roka.
  Provedeno - p. místostarosta informoval OV, že pravidelná sezení jsou možná (vždy se na nich vzájemně domluvíme). Ideální by byl asi model jaro/podzim, kdy na jarním jednání budeme projednávat případné úkoly na daný rok, a na podzimním případné požadavky na rozpočet na další rok.
 14. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá – stav bude muset prověřit investiční technik, přičemž následně vyhotoví návrh opatření a ve spolupráci s TS zajistí opravu, případně objedná práce u stavební firmy, pokud by realizace opravy byla mimo technické možnosti TS

  Návrhy a připomínky

 15. Připomínka na dřevinami zarostlý soukromý pozemek s p.č. 38/1 v blízkosti protékajícího potoka. Majitel žádá o spolupráci s povodím Labe při údržbě či prořezávání těchto dřevin.
  Zodpovídá: M. Hrnčířová
 16. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2. Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
 17. Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže. Truba se nachází na obecním pozemku. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se zástupci města na místě samotném.
 18. OV informoval občany o možnosti nahlédnout na historické fotografie obce Hlavňov. Fotografie jsou k nahlédnutí v městské knihovně Polici nad Metují.
 19. OV žádá, zdali by byl možný pravidelný úklid prostranství kolem altánku a také v altánku samotném, v hořejší části obce Hlavňov (Hlavňov - Točna). Altánek je zejména v letních měsících značně využíván turisty a poměrně často bývá znečištěný. OV navrhuje, že by úklid mohl být zajištěn ve spolupráci s TS nebo, že by toto mohlo být řešeno v rámci rozšíření pracovní smlouvy s pracovníkem zodpovědným za úklid hořejší čekárny.
 20. V Hlavňově dne 20.06.2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist