Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.06/2011

Konaného dne 27.06.2011 v 19 hod. v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš

Hosté: p. Jelínek, p. A. Kollert, p. Nentwich, p. Hrubý, p. Peška, p. Pinkava

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 05.09.2011 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – viz bod 2
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
  Akce probíhá – na realizaci výše uvedené akce opravy příjezdové cesty k hostinci a opravy můstku byly osloveny tyto firmy: fa Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., fa Jiří Klíma, fa Václav Kohl, fa STEMA. Dne 06.06.2011 bylo provedeno výběrové řízení na opravu mostku a součástí také bylo i výběrové řízení na opravu příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“. Nabídka byla obdržena od posledních třech uchazečů. Hlavním kritériem byla i nadále nabídková cena. Na základě výběrového řízení byla vybrána pro tento projekt realizační fa Jiří Klíma. Předpokládaný termín realizace opravy můstku je stanoven na červenec/srpen 2011.
 3. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 4. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
 5. Kultivace prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7.
  Akce probíhá – OV schválil, že kultivace prostranství bude provedena formou brigády, které se zúčastní členové OV. Bylo konstatováno, že prioritou bude vyspravit pěšinu na kterou je nutné zajistit odpovídající kamennou drť (ve spolupráci s TS). Předběžný termín brigády je stanoven na 05.07.2011
  Zodpovídá M. Hrnčířová
 6. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá
 7. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“ včetně úpravy prostranství naproti p. Špulákovi na obecním pozemku.
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
 8. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
  Akce probíhá a je v rámci prověřování.
 9. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
 10. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá - dosud neprovedeno.
 11. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet, s tím že výsadba bude provedena na podzim členy OV.
 12. OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště.
  Akce probíhá - doposud neprovedeno.
  Na návrh některých členů, OV rozhodl, že betonová lavička umístěná u místní klubovny nebude přesunuta do prostor dětského hřiště a bude i nadále v prostoru se skluzavkou.
 13. Připomínka na dřevinami zarostlý soukromý pozemek s p.č. 38/1 v blízkosti protékajícího potoka. Majitel žádá o spolupráci s povodím Labe při údržbě či prořezávání těchto dřevin.
  Provedeno – OV podal informace o podmínkách údržby pozemků v blízkosti protékajících vodních toků. Ochranná zóna je stanovena v rozsahu ± 1m od vodního toku. Občanům byl zároveň předán kontakt na p. Králíčka – vedoucího povodí Labe.
 14. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – nutné připomenout v rámci schůzky se zástupci MěÚ, TS, OV a PČR na místě samotném.
 15. Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže. Truba se nachází na obecním pozemku. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se zástupci města na místě samotném.
  Zodpovídá: Bohumír Toman
 16. Projednání žádosti p. Tomana o odkoupení obecního pozemku p.č. 730/25 o rozloze 100 m2 v k. ú. Hlavňov.
  Výsledky hlasování OV:
  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 17. Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu v prostoru „nad křížkem“ v horní části obce (Hlavňov - Točna).
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011.
 18. Návrhy a připomínky

 19. Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov. Branka o.p.s. by měla instalovat po Kladském pomezí tzv. „informační body“. Což je informační tabule s mapou Kladského pomezí s tím, že pod mapou jsou umístěny zásobníky na letáky.
  V obci Hlavňov byly vytipovány následující informační body:
  1) u poutače u pozemku p. Hrdého, kde je umístěna turistická tabule s mapou
  2) u altánku na hořejším parkovišti „Točna“
  Úkolem OV bude tyto zásobníky pravidelně idoplňovat.
 20. Připomínka p. Hrdého na možný pronájem části pozemku na kterém je umístěna turistická tabule s mapou. Nutná dohoda s MěÚ Police nad Metují. Došlo k narušení prostranství před touto tabulí – vyjmuté žulové kostky – problém zejména v období dešťů
  Zodpovídá: J. Štefaniak
 21. Připomínka občanů k výši daně z nemovitosti, kdy koeficient sloužící k výpočtu daně z nemovitosti je neúměrně vysoký. OV navrhl, že je nutné zjistit stav v okolních obcích a posléze zahájit diskuzi o výši daně z nemovitosti.
  Zodpovídá: Milan Rotter
 22. V Hlavňově dne 20.08.2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist