Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.07/2011 a 08/2011

Konaného dne 05.09.2011 v hostinci „U Doležalů“ (zápis č. 07/2011) a dne 10.10.2011 v 19 hod. v hostinci „Pod Jasanem“ (zápis č. 08/2011)

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Škop (05.09.2011), p. Jelínek, p. Berger, p. Berka, p. Kubečková

Omluveni: Vaniš (05.09.2011)

Příští zasedání OV se bude konat dne 07.11.2011 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011
 2. Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
  Provedeno – oprava můstku byla v září úspěšně dokončena realizační firmou Jiří Klíma a převzata zástupci MěÚ Police na Metují.
 3. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 4. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
 5. Kultivace prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č. 444/7. Provedeno – prostranství a zejména cesta ke studánce byla zkultivována a zpevněna ve spolupráci členů OV, občanů obce Hlavňov a hlavně za značné podpory p. Pavlínka, který přístupovou cestu zrealizoval z větší části vlastními silami, za což mu patří velké poděkování. Vyznaný podíl má p. Pavlínek i na obnově a udržování studánky nacházející se v dané lokalitě.
 6. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá
 7. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
 8. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
  Akce probíhá a je v rámci prověřování.
 9. Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
 10. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá - na základě žádosti byl velmi důkladně ošetřen vrostlý jasan v dolejší části obce u pozemku p.č. 182. Zbývající dřeviny u hasičárny a stříbrný smrk u dolejší autobusové zastávky budou ošetřeny v následujícím období.
 11. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet, s tím že výsadba bude provedena na podzim členy OV.
 12. OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště.
  – M. Hrnčířová zajistí jeho umístění
 13. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – nutné připomenout v rámci schůzky se zástupci MěÚ, TS, OV a PČR na místě samotném.
  Vaniš
 14. Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže.
  Akce probíhá - P. Toman prověřil připomínku p. Pfeifera a informoval OV o katastrofálním stavu odpadní truby. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se zástupci města na místě samotném. Je nutné zjistit na jakém pozemku se truba opravdu nachází.
  B. Toman, M. Vaniš
 15. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  – viz zápis č. 05/2011. Svodidla ve výše zmíněném úseku byla zamítnuta, OV však nadále trvá na jejich umístění. Zástupci MěÚ (p. Scholz) bude vyhotovena cenová nabídka na realizaci těchto svodidel.
 16. Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
  Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011.
  Zodpovídá: Vaniš
 17. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - nutná dohoda s MěÚ Police nad Metují.
 18. OV znovu zmínil již několikrát plánované sezení s radnicí.
  Zodpovídá: Vaniš

  Návrhy a připomínky

 19. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Dochází k postupnému zužování příjezdové cesty. Zjistit stav se zástupci MěÚ a p. Korandové.
 20. Znovu byla připomenuta obecní knihovna a její úpadek v důsledku nezájmu občanů o její využívání. O správcovství v obecní knihovně projevil zájem p. Matěna.
  Zodpovídá : Monika Hrnčířová
 21. OV informoval občany o blížící se realizaci autobusové zastávky u Penny marketu. OV bude informovat občany o termínu realizace a začlenění do stávajícího autobusového řádu.
 22. Připomínka občanů na hlasitější rozhlas. Bylo připomenuto M. Rotterovi, který je zodpovědný za pravidelné hlášení v obci.
 23. Znovu diskutována otázka výše daně z nemovitosti, kdy koeficient sloužící k výpočtu daně z nemovitosti je neúměrně vysoký.
  Zodpovídá: Milan Rotter
 24. OV žádá o zjištění stavu finančních prostředků nutných pro „běh obce“ pro daný rok 2011 s ohledem na uskutečněné akce v roce 2011.
  Zodpovídá: M. Hrnčířová
 25. Připomínka p. Kubečkové související s obavami o nedostatečné zajištění průtoku vodního toku v blízkosti jejich stavení. Stav vodních toků a přilehlých pozemků byl v nedávné době kontrolován experty, kteří konstatovali, že stav vodního toku je v pořádku s ohledem na možné zvýšení vody. Zástupci OV doručí p.Kubečkové zápis či vyjádření posudkové komise o stavu vodního toku v dané oblasti.
  Byla znovu otevřena otázka vyhrnování příjezdové cesty k p. Kubečkové.
 26. V Hlavňově dne 4.11.2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist