Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.09/2011

Konaného dne 07.11.2011 v hostinci „U Doležalů

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berger, p. Berka

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 12.12.2011 v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutnost opravy opěrné zdi bude také zmíněna ve smluvních podmínkách smlouvy o případném používání komunikace v případě rekonstrukce silnice v Bukovici.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u vjezdu do obce Hlavňov.
  Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností. P. Jenková přislíbila pomoc v této záležitosti. Byl osloven p. Soumar, který připraví návrh, který bude posléze zaslán k posouzení a připomínkování OV.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – po diskuzi s MěÚ Police nad Metují, SÚS a OV Hlavňov bylo konstatováno, že náprava patníků není realizovatelná a patníky již nesplňují pravidla bezpečnosti na pozemních komunikacích. Doporučuje se patníky odstranit a nainstalovat v dolejším úseku svodidla. Součástí by mělo být také zpevnění břehu, který je podemílán protékajícím potokem.
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
  Provedeno – firma STEMA vyhotovila nabídku, která byla předána zástupcům města. MěÚ Police nad Metují nabídku schválil a posléze i akce zateplení dveří byla firmou STEMA zrealizována.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012 s ohledem na nutné větrání prostor tělocvičny v průběhu malování.
 7. Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem. Akce probíhá
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet. K pokácení dojde v období vegetačního klidu.
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – proběhla diskuze se zástupci MěÚ a bylo konstatováno následující: dřeviny jsou na soukromém pozemku tudíž není v moci města donutit vlastníka k jejich odstranění. Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu nainstalovat zrcadlo. Zodpovídá: Vaniš
 11. Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže.
  Provedeno – TS zajistily opravu.
 12. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. P. Škop předložil cenovou nabídku na realizaci svodidel a k realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Předběžně bylo konstatováno, že tato akce by mohla být uskutečněna společně s výměnou patníků v dolejším úseku obce (viz bod 4 tohoto zápisu).
 13. Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
  Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011. Zásobníky na letáky budou pravidelně doplňovány ve spolupráci Branky o.p.s a informačního centra Police nad Metují. Zodpovídá: Vaniš
 14. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - nutná dohoda s MěÚ Police nad Metují. Na základě připomínek p. Hrdého, bylo konstatováno přesunout turistickou ceduli do jiných míst na obecní pozemek v blízkosti odbočky na Hvězdu. OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2.
 15. OV znovu zmínil již několikrát plánované sezení s radnicí. Sezení s radnicí se uskuteční 13.12.2011 od 18 hodin v hostinci „U Doležalů“. Zodpovídá:Vaniš
 16. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 17. OV žádá o zjištění stavu finančních prostředků nutných pro „běh obce“ pro daný rok 2011 s ohledem na uskutečněné akce v roce 2011. Provedeno – stav finančních prostředků obce Hlavňov k 7.11. je 18 500 Kč.
 18. Připomínka p. Kubečkové související s obavami o nedostatečné zajištění průtoku vodního toku v blízkosti jejich stavení.
  Provedeno - Po diskuzi s MěÚ bylo konstatováno, že vodní toky a jejich nejbližší okolí byly kontrolovány povodňovou komisí. V diskutovaném místě nebyly shledány důvody nutné pro zásah správce toku. Nicméně bylo konstatováno, že v příštím roce bude požádán správce toku aby provedl prohlídku a případně vyčistil místa zanesená nánosy.
 19. Projednání žádosti p. M. Vaniše o odkoupení obecního pozemku p.č. 31/2 o rozloze 818 m2 v k. ú. Hlavňov.
  Výsledky hlasování OV:
  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

  Návrhy a připomínky:

 20. OV informoval občany o blížící se realizaci autobusové zastávky u Penny marketu. OV bude informovat občany o termínu realizace a začlenění do stávajícího autobusového řádu.
 21. K 30.11.2011 p. Špaček ukončil smlouvu o pronájmu restaurace „Na Hrázi“. Zástupci MěÚ seznámili OV o plánovaném výběrovém řízení po dohodě s Rybářským svazem v Polici nad Metují.
 22. OV informoval občany o možnosti přivýdělku v obci. Jednalo by se o pravidelné sečení (2 x za rok) prostranství kolem místa „U Obrázku“. V případě zájmu je možné kontaktovat některého z členů OV.
 23. OV žádá aby veškeré informace týkající se odkupu obecních pozemků, byly vždy předkládány OV ke schválení.
 24. Návrh na zakoupení vycházkových uniforem pro SDH Hlavňov za případné nevyčerpané finanční prostředky v roce 2011.
 25. V Hlavňově dne 1.12. 2011
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist