Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.06/2012

Konaného dne 31.07.2012 v hostinci „Na Hrázi“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berger, p. Matěna, p. Doležal (Družstvo vlastníků Police nad Metují)

Omluveni: Bohumír Toman

Příští zasedání OV se bude konat dne 17.09.2012 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – Oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Provedeno – Stavební práce dokončeny
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – Oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – Bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - Oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky
  Provedeno – Instalace v hořejší části obce bude dokončena v závislosti na počasí - TS. Uvítací cedule bude nainstalována v blízkosti cedule „Hlavňov“ tj. na obecních pozemcích p.č. 159 eventuelně p.č. 823/3.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – Rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – Zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2013.
  Zodpovídá: Vaniš
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Provedeno – Tělocvična byla vymalována za použití méně prášivé barvy, spolu se schodištěm, šatnou a záchodem.
  Zodpovídá: Vaniš, Rotter
 7. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá - Bližší informace viz zápis č. 05/2011 – byla provedena výměna nosného dřevěného sloupu uvnitř stodoly (spodní část sloupu byla umístěna na ocelovou patku a následně podložena betonovým blokem společně s izolací). Podél západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny.
  Zodpovídá: Vaniš
 8. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - Na podzim by mělo dojít k výsadbě nových ovocných stromů.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 9. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu.
 10. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - Nepodařilo se najít dohodu s majitelem pozemku. Turistická cedule bude proto přesunuta na místo vytipované OV Hlavňov. Zároveň se podařilo informační ceduli začlenit do majetku města, tudíž MěÚ vlastní plné dispoziční právo k této věci. V současné době byly vyjmuty betonové patky, na kterých cedule stála.
  Zodpovídá: MěÚ
 11. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov.
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 12. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) u pozemku p. Zítky.
  Akce probíhá - Dne 06.08.2012 se uskutečnila schůzka na místě samotném za účasti občanů obce, kteří lokalizovali místo, kde se ústí zanesené truby nachází. Byly předběžně dohodnuty varianty odvodnění. OV projednal s vlastníky přilehlých pozemků dané varianty a doporučil, že jako nejschůdnější varianta se v současné době jeví zatrubení podél pozemku p. Špačka s vyústěním do protékající potoku. OV požádal o schválení této varianty a vyčlenění odpovídající částky tak, aby akce mohla být zrealizována ještě v tomto roce.
  Zodpovídá: Hrnčířová, Vaniš
 13. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - Nutné vyjádření odboru dopravy a PČR – PČR vydalo nesouhlasné stanovisko (v úseku se nenachází rovná plocha pro stání). K dalšímu vyjádření bude pozván zástupce PČR. Dále bude předběžně projednána možnost odkupu jednotlivých pozemků.
 14. OV navrhuje aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“.
  Akce probíhá - nutná změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní. Zvážení možnosti obytné zóny v tomto úseku.
 15. OV souhlasí s návrhem p. Janečka vydat publikaci “Hlavňov v minulosti a současnosti“.
  Akce probíhá - Dne 18.8 se uskutečnila schůzka s p. Janečekem. Probíhá fotografování rodinných domů a občanů Hlavňova. Dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů.
 16. OV žádá MěÚ o pomoc při sečení náletů a křovin v prostranství ovocného sadu „Na Homoli“.
  Akce probíhá
  Zodpovídá: Hrnčířová
 17. OV upozornil na poškozený sloup telefonního vedení u cesty vedoucí na Hvězdu.
  Akce probíhá
 18. Nové úkoly:

 19. Obecní klubovna – v návaznosti na schůzku konanou dne 17.06.2012, OV žádá o opravu podpěrného sloupu a výměnu oplechování u obecní klubovny – dochází pronikání vody a do dolejších prostor klubovny v důsledku popraskaných spár.
 20. Nutná oprava můstku spojujícím pozemek s p.č. 730/23, p.č. 730/24 a p.č. 730/25. OV navrhuje umístění nového betonového panelu, podobně jako je tomu nyní.
 21. OV do příští schůze rozhodne, kam se investuje vybraná částka z přátelského turnaje za účasti kolegů z Polska konaného dne 16.06.2012. V minulých zápisech bylo odsouhlaseno, že vybrané prostředky poputují na obnovu obce.
 22. OV vznesl žádost na údržbu (sečení) obecního pozemku (stráň u hřiště) v prostoru smrků. V současné době je stráň mezi silnicí a hřištěm udržována členy TJ Sokol Hlavňov.
  Zodpovídá: Rotter
 23. Návrhy a připomínky:

 24. P.Doležal seznámil OV a občany Hlavňova s plánem přesunout ca 50 prasat na výkrm do teletníku do doby, než dojde k výstavbě chléva na farmě nad rybníkem. K přesunu by mělo dojít začátkem září. OV s tímto návrhem souhlasí s tím, že na konci roku bude zorganizována společenská akce pro občany Hlavňova.
 25. Byla projednána možnost pořízení lesní techniky (křovinořez) z dotace získané DSO. OV tuto možnost vítá a podporuje.
 26. Projednání žádosti p. Pinkavy na odkoupení obecního pozemku p.č. 118/2 v k. ú. Hlavňov, na kterém se nachází garáž, jejíž je p. Pinkava vlastníkem.
 27. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

 28. Projednání žádosti p. Matěny na odkoupení obecního pozemku p.č. 104/1 v k. ú. Hlavňov, který se nachází mezi pozemky p.č. 104/2 a p.č. 102 jejichž je p. Matěna vlastníkem. Na pozemek p.č. 104/1 není tudíž zajištěn přístup s přilehlé komunikace.
 29. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

  V Hlavňově dne 03.09.2012
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist