Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.01/2012

Konaného dne 16.01.2012 v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Matěna, p. Valášek

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 13.02.2012 v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky
  Provedeno – Instalace v hořejší části obce bude dokončena v závislosti na počasí - TS.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011. OV schválil brigádu na úpravu prostranství kolem pamětihodnosti. Brigáda bude realizována na jaře a zúčastní se ji členové OV. Práce budou zahrnovat narovnání patníků, již zmíněnou úpravu prostranství kolem pamětihodnosti a vytvoření nového plotu kolem pamětihodnosti.
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012.
 7. Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá – občané opakovaně vyjádřili značné obavy o stav vzrostlé lípy (1921) u hasičárny a žádají písemné vyjádření a potvrzení o provozní bezpečnosti této dřeviny. Tento bod byl diskutován se zástupci OŽP, kteří seznámili OV, že za posudek o provozní bezpečnosti dřeviny bude nutné zaplatit nespecifikovanou částku. OV souhlasí s vyčleněním částky za daný expertní posudek z prostředků určených na „chod obce“.
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet. K pokácení dojde v období vegetačního klidu.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu nainstalovat zrcadlo. Zodpovídá: Vaniš spolu s MěÚ.
 11. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013
 12. Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
  Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011.
 13. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2.
 14. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov.
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 15. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) v blízkosti plánovaného rybníku u pozemku p. Zítky. P. Špaček znovu žádá o znovuotevření problému povrchových i spodních vod, jejichž důsledkem dochází k devastaci přilehlé zahrady. Návrh na odvodnění skrze hráz budoucího rybníku.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 16. OV navrhuje uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlíkem na zimní údržbu příjezdové cesty a přístupové pěšiny podél pozemků p. Krtičky. Smlouva by měla být podepsána od 01.01.2012
  Zodpovídá: Hrnčířová

  Návrhy a připomínky:

 17. Přiznání k dani nemovitosti pro rok 2012. OV seznámil občany, že k 20.10.2011 došlo k obnově katastrálního operátu na celém katastrálním území obce Hlavňov. Občané byli seznámeni s povinností podat nová daňová přiznání k dani z nemovitosti na zdaňovací období roku 2012 v případě kdy došlo ke změně pozemku vlastníka, přečíslování pozemku, ke změně výměry pozemku, atd. Je tedy nutné porovnat LV před změnou a po změně katastrálního operátu. Tato informace bude také vyhlášena v místním rozhlase. Zodpovídá: Rotter
 18. OV informoval občany o změně svozu komunálního odpadu v roce 2012. Svozovým dnem bude v roce 2012 pouze čtvrtek.
 19. OV navrhuje aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“.
 20. Na žádost občanů byla diskutována otázka možnosti autobusové zastávky na rovném úseku mezi Jelínkovými a Valáškovými v dolejším úseku obce.
 21. Dne 22.2. od 17 ti hodin se koná jednání zastupitelstva města. Hlavním bodem jednání bude rozpočet města pro rok 2012.
 22. V Hlavňově dne 1.2.2012
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist