Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2012

Konaného dne 12.03.2012 v hostinci „Na Hrázi“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Matěna, p. Škop

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 18.04.2012 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky
  Provedeno – Instalace v hořejší části obce bude dokončena v závislosti na počasí - TS.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – vzhledem ke stavu patníků a možnému sesunutí břehu v případě jejich odstranění, bylo rozhodnuto patníky nadále ponechat a věc řešit v rámci zpevnění celého dolního úseku ve zmíněné zatáčce. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – MěÚ Police nad Metují přislíbilo možnost získání dotace na opravu pamětihodnosti. Podání žádosti na získání dotace je nutné do konce března, s tím že realizace by mohla být uskutečněna ve 2. polovině roku.
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012.
 7. Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – bude domluveno setkání na místě samotném a zhodnocení stavu obecní stodoly.
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá – občané opakovaně vyjádřili značné obavy o stavu vzrostlé lípy (1921) u hasičárny. Stav lípy bude prověřen odborníkem (Roman Hanuš) do 30.4.
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty, které je nutné pokácet. K pokácení dojde v období vegetačního klidu do 15 dubna.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu nainstalovat zrcadlo. Zodpovídá: Vaniš spolu s MěÚ.
 11. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013
 12. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2.
 13. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 14. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) v blízkosti plánovaného rybníku u pozemku p. Zítky. P. Škop přislíbil řešit vzniklou situaci s p. Zítkou a požádat aby byla odstraněna hromada kamenů, která může být příčinou zanesené truby.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 15. OV navrhuje uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlíkem na zimní údržbu příjezdové cesty a přístupové pěšiny podél pozemků p. Krtičky. Smlouva by měla být podepsána od 01.01.2012
  Zodpovídá: Hrnčířová
 16. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - nutné vyjádření odboru dopravy – v nejbližších dnech.
 17. OV navrhuje aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“. Akce probíhá - nutná změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní. Zvážení možnosti obytné zóny v tomto úseku.
 18. Návrhy a připomínky:

 19. Projednání žádosti p. Štefaniaka a p. Meiera na odkoupení obecního pozemku/bývalé přístupové cesty p.č. 732 o rozloze ca 100 m2 rozdělující pozemky s p.č. 30, p.č. 31 a p.č. 29 v k. ú. Hlavňov.
 20. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

  OV souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku za předpokladu, že bude nadále umožněn přístup na sousední pozemky.

 21. Projednání žádosti M. Crawford a J. Kotrnce o odkoupení obecního pozemku p.č. 730/33 k. ú. Hlavňov.
 22. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

  OV souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku s tím, že je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že SV cíp úzce sousedí s přístupovou cestou k nemovitosti s č.p. 24.

 23. OV upozornil občany obce na podomní prodej distributoru elektřiny vydávajícího se za pracovníka filiálky ČEZu.
 24. OV podal informace ze zasedání ZM týkající se daně z nemovitosti. ZM neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, ve které by byl od roku 2013 snížen místní koeficient daně z nemovitosti na hodnotu 1. Návrh p. Škopa na možnost obsazení některého z občanů obce do ZM.
 25. P. Škop seznámil občany o problematice průzkumu břidličných plynů v oblasti Kladského pomezí.
 26. Připomínka p. Hrnčířové na zpevnění přístupové cesty k pozemkům p.č. 50/2 a dalších sousedících nemovitostí. Bude řešeno v rámci TS.
 27. V Hlavňově dne 28.3.2012
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist