Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.04/2012

Konaného dne 18.04.2012 v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Matěna, p. Berger

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 50.06.2012 v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky
  Provedeno – Instalace v hořejší části obce bude dokončena v závislosti na počasí - TS.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – MěÚ Police nad Metují přislíbilo možnost získání dotace na opravu pamětihodnosti. Zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…)
  Zodpovídá: Vaniš
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012 – bude realizováno do 06/2012
  Zodpovídá: Vaniš, Rotter
 7. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá - 7) bližší informace viz zápis č. 05/2011 – bude domluveno setkání na místě samotném a zhodnocení stavu obecní stodoly, do konce 06/2012
  Zodpovídá: Vaniš
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Akce probíhá – občané opakovaně vyjádřili značné obavy o stavu vzrostlé lípy (1921) u hasičárny. Stav lípy bude prověřen odborníkem (Roman Hanuš) do 30.4.
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - došlo k pokácení celkem 10 vytipovaných dřevin, následnému odklizení větví a částečnému posekání náletů a vzrostlých keřů. Akce obnovy sadu se zúčastnili občané Hlavňova. Na podzim by mělo dojít k výsadbě nových ovocných stromů.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu nainstalovat zrcadlo.
  Zodpovídá: Vaniš spolu s MěÚ (Škop) a TS.
 11. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu.
 12. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2. Bude oslovena také Branka a.s.
  Zodpovídá: MěÚ
 13. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov.
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 14. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) u pozemku p. Zítky.
  Akce probíhá - P. Zítka souhlasí s opravou prasklé truby pod cestou na „Malé straně“ a následně provede opravu přístupové cesty, která byla poškozena vodou v zimních měsících v důsledku prasklé truby.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 15. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - nutné vyjádření odboru dopravy a PČR – v nejbližších dnech.
 16. OV navrhuje aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“.
  Akce probíhá - nutná změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní. Zvážení možnosti obytné zóny v tomto úseku.
 17. Návrhy a připomínky:

 18. OV souhlasí s návrhem p. Janečka vydat publikaci “Hlavňov v minulosti a současnosti“. Bude domluvena schůzka s p. Janečkem a následně s p. Moravcem, který by měl být zodpovědný za pořízení fotografií, zejména současných domů a staveb.
 19. OV žádá MěÚ o pomoc při sečení náletů a křovin v prostranství ovocného sadu „Na Homoli“.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 20. 19) Nutné doplnit dětské hřiště „kačírkem“. Typ kamene, kterým se dětské hřiště má doplnit, musí odpovídat normám z hlediska typu frakce - není snadné sehnat.
  Zodpovídá: Hrnčířová, Vaniš
 21. OV upozornil na poškozený sloup telefonního vedení u cesty vedoucí na Hvězdu.
 22. OV informoval občany o setkání zastupitelů se členy OV a následné prohlídce obce dne 05.06. 2012 (na programu bude prohlídka sokolovny, klubovny, obecní stodoly,…)
 23. Nutné odstranit hromadu listí pod Lípou svobody.
  Zajistí: B. Toman
 24. Nutné navrhnout a naplánovat společenské akce s ohledem na možnost poskytnutí podpory na tyto akce z prostředků města (Hlavňov Cup, přátelský fotbal za účasti polských kolegů, a jiné).
 25. V Hlavňově dne 1.6.2012
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist