Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.05/2012

Konaného dne 05.06.2012 v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Martin Vaniš, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berger

Omluveni: Bohumír Toman

Příští zasedání OV se bude konat dne 16.07.2012 v hostinci „Na Hrázi“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá – stavební práce budou prováděny v měsících červenec až září 2012.
 2. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
 3. Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky
  Provedeno – Instalace v hořejší části obce bude dokončena v závislosti na počasí - TS. Uvítací cedule bude nainstalována v blízkosti cedule „Hlavňov“ tj. na obecních pozemcích p.č. 159 eventuelně p.č. 823/3.
 4. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – žádost o poskytnutí dotace - dotace na opravu pamětihodnosti nebyla královehradeckým krajem poskytnuta. Zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2013.
  Zodpovídá: Vaniš
 6. Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
  Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012 – bude realizováno do 06/2012.
  Zodpovídá: Vaniš, Rotter
 7. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – dne 16.7.12 byla provedena schůzka na místě samotném a byla dohodnuta výměna části nosného dřevěného sloupu uvnitř stodoly (spodní část sloupu bude odříznuta a bude umístěna na ocelovou patku, která bude zabetonována). Dále byla odsouhlasena výměna části západní prkenné stěny, která je na některých místech značně uhnilá.
  Zodpovídá: Vaniš
 8. Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů odborníkem.
  Dokončeno – občané opakovaně vyjádřili značné obavy o stavu vzrostlé lípy (1921) u hasičárny. Stav lípy byl prověřen odborníkem a bylo konstatováno, že lípa je v dobrém stavu a není nutné její pokácení. Dále byly prověřeny následující dřeviny v obci: lípa u Hrnčířů, jasan u Vanišů (nutné prořezat), smrk u dolejší čekárny (v dobrém stavu).
 9. Obnova třešňového sadu Na Homoli.
  Akce probíhá - Na podzim by mělo dojít k výsadbě nových ovocných stromů.
  Zodpovídá: Hrnčířová
 10. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
  Akce probíhá – Bude instalováno zrcadlo v nejbližších týdnech.
  Zodpovídá: Vaniš spolu s MěÚ (Škop) a TS.
 11. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu.
 12. Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
  Akce probíhá - MěÚ zašle dopis p.Hrdému o případném pronájmu či odkoupení plochy na které je daná turistická cedule umístěna.
  Zodpovídá: MěÚ
 13. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov.
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty.
 14. Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) u pozemku p. Zítky.
  Akce probíhá - Pro vyřešení situace s odtokem jarních vod byla odebrána část zeminy v blízkosti cesty, zanesenou trubu se však najít nepodařilo. Na místě byla nainstalována provizorní truba, která však není napojená na stávající odtokový systém. Byla dohodnuta schůzka na místě samotném za účasti občanů obce, kteří by byli schopni přibližně lokalizovat místo, kde by se mohlo ústí odtoku nacházet. Termín se zástupci MěÚ bude dohodnut.
  Zodpovídá: Hrnčířová, Vaniš
 15. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - nutné vyjádření odboru dopravy a PČR – PČR vydalo nesouhlasné stanovisko (v úseku se nenachází rovná plocha pro stání). K dalšímu vyjádření bude pozván zástupce PČR. Dále bude předběžně projednána možnost odkupu jednotlivých pozemků.
 16. OV navrhuje aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“.
  Akce probíhá - nutná změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní. Zvážení možnosti obytné zóny v tomto úseku.
 17. Nutné doplnit dětské hřiště „kačírkem“.
  Dokončeno
  Zodpovídá: Vaniš
 18. OV souhlasí s návrhem p. Janečka vydat publikaci “Hlavňov v minulosti a současnosti“.
  Akce probíhá - RM byl odsouhlasena odměna ve výši 6000 Kč pro p. Moravce na zhotovení fotografií současných objektů v Hlavňově. OV stanoví s p. Moravcem termíny pro focení a bude informovat občany. P. Janeček seznámil občany s vydavatelstvím p. Pichla, který by byl ochoten zmíněnou publikaci vydat. Nutné zjistit zdali by bylo možné vydání publikace uhradit z případného grantu či z dotace od CKV. Aby daná publikace mohla vzniknout bude v tomto bodě nutná vzájemná spolupráce OV s MěÚ a p. Janečkem příp. s p. Pichlem.
 19. OV žádá MěÚ o pomoc při sečení náletů a křovin v prostranství ovocného sadu „Na Homoli“.
  Akce probíhá
  Zodpovídá: Hrnčířová
 20. OV upozornil na poškozený sloup telefonního vedení u cesty vedoucí na Hvězdu.
  Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – dne 16.7.12 byla provedena schůzka na místě samotném a byla dohodnuta výměna části nosného dřevěného sloupu uvnitř stodoly (spodní část sloupu bude odříznuta a bude umístěna na ocelovou patku, která bude zabetonována). Dále byla odsouhlasena výměna části západní prkenné stěny, která je na některých místech značně uhnilá.
  Zodpovídá: Vaniš
 21. Návrhy a připomínky:

 22. Dne 17.6.2012 se uskutečnila schůzka za účasti některých zastupitelů města a zástupců MěÚ. U obecní klubovny byla dohodnuta nutná oprava podpěrného sloupu a výměna oplechování spolu s výměnou dlažby na terase klubovny. V důsledku popraskaných spár na kraji terasy dochází k zatékání vody a následnému pronikání do dolejších prostor budovy.
 23. OV vznesl žádost na údržbu (sečení) obecního pozemku (stráň u hřiště) v prostorů smrků. V současné době je stráň mezi silnicí a hřištěm udržována členy TJ Sokol Hlavňov.
  Zodpovídá: Rotter
 24. Projednání žádosti p. Riegra na odkoupení částí obecního pozemku p.č. 442, p.č. 450/1 a p.č. 470 (kolem chaty jejíž je vlastníkem) o celkové ploše ca 200 m2 v k. ú. Hlavňov.
 25. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

  V Hlavňově dne 20.6.2012
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist