Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.01/2013

Konaného dne 21.01.2013 v hostinci „Na Hrázi“

Přítomni: Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman

Hosté: p. Jelínek, p. Berger, p. Hrubý

Omluveni: Milan Rotter

Příští zasedání OV se bude konat dne 26.02.2013 v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 2. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu
 3. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci
  Zodpovídá Vaniš
 4. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny
 5. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu
 6. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty
 7. Zanesené truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem
  Akce probíhá - Urgence ze strany OVH - jakmile bude příznivé počasí, provede odvodnění cesty pan V. Kohl
 8. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. V roce 2013 bude vytvořena projektová dokumentace (projekt umístění stavby)
 9. OV navrhuje, aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna cesta na „malé straně“ a při nesjízdnosti OV žádá o častější posyp komunikace. Navržena změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní
  Akce probíhá
 10. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - proběhlo fotografování rodinných domů a občanů Hlavňova. Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů
 11. Obecní klubovna
  Akce probíhá – OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu schodů, výměnu sociálního zařízení a vymalování spodní a horní části obecní klubovny (skvrny od zatékající vody)

  Nové úkoly:

 12. OV do příští schůze rozhodne, kam se investuje vybraná částka z přátelského turnaje za účasti kolegů z Polska konaného dne 16.06.2012. Dále obec obdržela od občanského sdružení lavičku. Do příští schůze OV rozhodne o jejím umístění.
 13. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ – investice se plánují. Jsou zde navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012.
 14. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
 15. Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. V budoucnu umístění dřevěných sedáků a stolu z masivu.
 16. Návrhy a připomínky:

 17. P.Škop při jednání na RM seznámil zástupce OV s plánem na rekonstrukci rybníku v Hlavňově. V roce 2013 by měla být provedena projektová dokumentace a následně by mělo být žádáno o stavební povolení. Součástí rekonstrukce bude rozebrání hráze a výměna odtokového potrubí a vybudování bezpečnostního přelivu.
 18. P. Jenková při jednání na RM seznámila zástupce OV o stavu projektu vydání publikace „Hlavňov dnes a zítra“. Publikace by měla být vydána u příležitosti oslav 760 let Police nad Metují. Dne 08.02.2013 od 18 hodin v hostinci Pod Jasanem proběhne předběžná organizační schůzka k plánované akci s názvem „Hledání ztraceného času v Hlavňově“ konané na Hvězdě dne 09.02.2013 od 19 hodin.
  Paní starostka dále informovala o vzrůstajícím počtu čtenářů obecní knihovny v Hlavňově.
 19. Předáno CD s fotografiemi z přátelského turnaje za účasti kolegů z Polska konaného dne 16.06.2012. Následně budou fotografie umístěny na webové stránky obce.
 20. Návrh na další konání sezení s radnicí. OV navrhl, aby se veřejné zasedání konalo v měsíci dubnu. Termín bude upřesněn, v závislosti konání RM.
  Zodpovídá. Vaniš
 21. Projednání žádosti p. Zítky na uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívajícím ve zřízení práva vstupu a vjezdu na pozemek ve vlastnictví města. p.č. 730/58 v k. ú. Hlavňov, který se nachází u pozemků p.č. 730/16 a p.č. 104/2.
  OV v této věci nehlasoval a nepodal jasné stanovisko a žádá o přesnější specifikaci požadavku, upřesnění místa a věci břemene. Žádost bude dále ujasněna a projednána se zástupci města na nejbližším zasedání OV.
 22. Hlasování: neproběhlo

  V Hlavňově dne 02.02.2013
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist