Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.02/2013

Konaného dne 26.02.2013 v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman

Hosté: p. místostarosta Škop, p. Jelínek, p. Hrubý, Kejdanovi a p. Berka

Omluveni: Monika Hrnčířová, James Štefaniak

Příští zasedání OV se bude konat dne 15.04.2013 v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 2. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu
 3. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci
  Zodpovídá Vaniš
 4. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny
 5. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu
 6. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty a následně dojde na jaře k její opravě. Dále MěÚ zjistí skutečnou hranici pozemku u příjezdové asfaltové cesty (připomínka na kameny u krajnice).
 7. Zanesené truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem
  Akce probíhá - Urgence ze strany OVH - jakmile bude příznivé počasí, provede odvodnění cesty pan V. Kohl. P. Škop seznámil OV s projektem jehož součástí bude vytvoření záchytné jímky a truby u cesty.
 8. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. V Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
 9. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá
 10. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. M.Rotter seznámil zástupce MěÚ a občany o stavu projektu vydání publikace „Hlavňov dnes a zítra“. Dále informoval o setkání „Hledání ztraceného času v Hlavňově“ konaném na Hvězdě dne 09.02.2013 a realizaci sbírky na spolufinancování kroniky.
 11. Obecní klubovna
  Akce probíhá – OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu schodů, výměnu sociálního zařízení a vymalování spodní a horní části obecní klubovny (skvrny od zatékající vody).
  P. Škop informoval občany o výměně sociálního zařízení – akce by měla proběhnout na jaře tohoto roku. Oprava schodů a sloupu je plánována na měsíc červen.
 12. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Během jara dojde k setkání se zástupci Lesů ČR a rozhodnutí zda bude cedule opravena nebo odstraněna.
 13. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá - investice se plánují. Jsou zde navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012
 14. Projednání žádosti p. Zítky na uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívajícím ve zřízení práva vstupu a vjezdu na pozemek ve vlastnictví města. p.č. 730/58 v k. ú. Hlavňov, který se nachází u pozemků p.č. 730/16 a p.č. 104/2. P. Škop seznámil detailně OV o záměru uzavření smlouvy o věcném břemeni.
  Výsledky hlasování OV
 15. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

 16. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - M. Rotter zjistí jaké jsou možnosti získání lavičky u TS, případně zajistí železnou konstrukci a následně za pomoci členů OV bude lavička vyrobena a umístěna na dané místo.
  Do příští schůze OV rozhodne o umístění další lavičky získané od občanského sdružení.
 17. Návrh na další konání sezení s radnicí.
  Akce probíhá - termín bude upřesněn, v závislosti na konání RM a ZM.
  Zodpovídá. Vaniš

  Nové úkoly:

 18. Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
 19. Občané byli informováni o svozu odpadů na Policku. P. Škop ověří svoz odpadů také na „malé straně“ aby se situace, kdy občanům v této lokalitě nemohl být odpad vyvezen, neopakovala.
 20. P. Berka požádal aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní části obce Hlavňov – Točna. Sousoší bylo před lety odborně opraveno a zrenovováno a nyní je zapotřebí provést další nutnou údržbu tohoto sousoší. Na jaře bude zrealizována schůzka na místě samotném za účasti zástupců MěÚ a p. Berky.
  Zodpovídá Vaniš.
 21. Návrhy a připomínky:

 22. P.Škop seznámil občany se stavem projektu na rekonstrukci rybníka v Hlavňově a získání možné dotace na odbahnění rybníka. V roce 2013 by měla být provedena projektová dokumentace a následně by mělo být požádáno o stavební povolení.
 23. P. Škop informoval o plánované opravě terasy u restaurace Na Hrázi a majetkových poměrech mezi ČRS MO Police nad Metují a MěÚ Police nad Metují. Zajištění dřeva na realizaci terasy by mělo dojít letos na jaře.
 24. OV podal připomínky ohledně ceníku nájemného pro místní klubovnu. Jelikož byla klubovna vystavěna místními občany, OV žádá aby nájemné zůstalo stejné jako v minulosti pro místní spolky a občany Hlavňova.
 25. P. Škop seznámil přítomné s otázkami kolem dostavby dálnice D11 do Jaroměře, a vybudování obchvatů Jaroměře a Náchoda. Dále informoval o plánovaném setkání starostů měst Náchodského okresu s ministrem dopravy ČR, které se bude konat v Broumově.
 26. Dále p. Škop podal informaci z oblasti průzkumu břidlicových plynů a informoval o možnosti těžby uranu v blízkosti hranic u našich polských sousedů.
 27. V Hlavňově dne 04.04.2013
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist