Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.05/2013

Konaného dne 23.09.2013 v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman

Hosté: p. Jelínek, p. Berka

Omluveni: Michal Vacek

Příští zasedání OV se bude konat dne 11.11.2013 od 19.hodin v hostinci „Na Hrázi“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci.
  Odpovídá Vaniš
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá – Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů.
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá
 7. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá k realizaci by mělo dojít do konce listopadu 2013.
 8. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá
 9. P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní části obce Hlavňov – Točna.
  Akce probíhá Bylo realizováno zaměření pozemku a následně bude řešeno případné odkoupení pozemku. OV souhlasí s prodejem obecního pozemku na kterém se sousoší nachází za symbolickou cenu. P. Berka je ochoten se podílet na nákladech spojených s prodejem pozemku.

  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

  Nové úkoly:

 10. V žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
 11. OV žádá o návoz štěrku (ca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45. Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny. Pozice cest a předpokládané umístění štěrku je znázorněno na přiložené mapce.
 12. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“. Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících.
 13. OV žádá výměnu osvětlení vánočního stromu v obci. Stávající osvětlení je již zastaralé a není na vánočním stromu výrazné.
 14. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště. OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci).
 15. OV žádá o kontrolu a vyčištění zanesených příkopů v obci. Zejména se jedná o vyčištění zanesené truby na obecním pozemku p.č. 822/9 směrem na Hvězdu u p. Berky, vyčištění příkopu naproti hostinci „U Doležalů“, příkopu u školy a u p. Wágnera naproti hasičské zbrojnici.
 16. OV žádá opravit výmoly na vozovce v hořejším úseku obce naproti pozemku p.č. 730/6.
 17. OV žádá o odstranění bednění a hromady kamenů u opravené truby u vjezdu k teletníku na pozemku p. Hrdého.
 18. Návrhy a připomínky:

 19. Pokud to bude možné, OV navrhuje vytvoření podélného žlábku podél nyní rekonstruované cesty na „malé straně“, který bude sloužit k zachycení povrchové vody ze stráně zejména v období tání. Zajistí se tím, že voda nebude stékat na novou zrekonstruovanou cestu a nebude docházet k vymílání asfaltového nástřiku, tak jak tomu bylo v minulých letech. Žlábek by mohl navazovat na již stávající , vytvořený při opravě zanesené truby u p. Zítky. Dosáhne se tím větší životnosti cesty.
 20. Stížnost p. Wágnera na zápach z místního teletníku v minulých měsících. OV stížnost zaevidoval s tím, že pokud bude OV v budoucnu požádán o vyjádření ohledně umístění prasat na výkrm do teletníku, bude hlasovat proti tomuto požadavku.
 21. V Hlavňově dne 25.10.2013
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist