Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č. 06 a č. 07/2013

Konaného dne 11.11. a 2.12. 2013 v restauraci „Na Hrázi“ a „U Doležalů“

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berka, p. Špaček, p. Hrubý

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 13.01.2014 od 18.hodin v hostinci „Pod Jasanem“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice.
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci.
  Odpovídá Vaniš
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá – Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. Dále bude zrealizováno promítání na Hvězdě s konkrétní podobou publikace. Dne 13.1.2014 se uskuteční informativní schůzka za účasti p. Janečka a zástupců OV a města Police nad Metují.
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá
 7. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá OV upozorňuje na zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty.
 8. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 9. P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní části obce Hlavňov – Točna.
  Akce probíhá P. Berka odkoupí za symbolickou cenu od města část pozemku, které se nachází pod sousoším.
 10. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
 11. OV žádá o návoz štěrku (ca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45.
  Akce probíhá Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny. Pozice cest a předpokládané umístění štěrku je znázorněno na přiložené mapce.
 12. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících.
 13. OV žádá výměnu osvětlení vánočního stromu v obci.
  Akce probíhá Stávající osvětlení je již zastaralé a není na vánočním stromu výrazné. OV navrhuje zakoupit a umístit na vánoční strom jednoduché LED osvětlení v ceně ca 3000 Kč.
 14. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště.
  Akce probíhá OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci).
 15. OV žádá o kontrolu a vyčištění zanesených příkopů v obci.
  Akce probíhá Zejména se jedná o vyčištění zanesené truby na obecním pozemku p.č. 822/9 směrem na Hvězdu u p. Berky, vyčištění příkopu naproti hostinci „U Doležalů“, příkopu u školy a u p. Wágnera naproti hasičské zbrojnici.
 16. OV žádá opravit výmoly na vozovce v hořejším úseku obce naproti pozemku p.č. 730/6.
  Akce probíhá

  Návrhy a připomínky:

 17. OV žádá občany aby zamezili volnému pobíhání psů v obci. Dochází tak ke znečišťování nejen soukromých cest, ale také veřejného prostranství jako jsou chodníky a sportovní či dětská hřiště.
 18. Projednání žádosti p. Vaniše na odkoupení obecního pozemku p.č. 730/58 v k. ú. Hlavňov, u kterého se nachází st. p. 120, jejímž je p. Vaniš vlastníkem.
 19. Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 1

 20. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
 21. OV schválil seznam akcí, které by bylo potřeba realizovat v roce 2014 a pak v letech následujících:
  1. zastávka v dolejší části obce mezi p. Jelínkem a p. Valáškem
  2. výměna oken a zateplení tělocvičny
  3. mobiliář u turistické mapy - návoz zeminy, sedáky a stůl na sezení
  4. cesta ke Korandům
  5. oprava štítu stodoly
  6. oprava schodů u klubovny (nutné se zamyslet nad způsobem opravy - schody jsou odtrženy od klubovny), oprava balkónu a vymalování hořejší místnosti
  7. oprava/přeložení chodníku v dolejší části obce a rekonstrukce opěrné zdi v daném místě
 22. Nové úkoly:

 23. V souvislosti s řešením otázky umístění svodidel (bod č. 5 zápisu 03/2013) a na základě připomínky p. Berky, OV navrhuje namísto umístění svodidel ve stoupacím úseku na Hvězdu, návoz zeminy na obecní pozemek 822/9, 822/10 a 822/11. Dojde tím k rozšíření krajnice a omezení nehodovosti v zimních měsících. Nutná schůzka na místě samotném.
 24. Seznam požadavků na opravy objektů, které mají ve správě TS, byl zaslán zástupcům MěÚ Police nad Metují.
 25. V Hlavňově dne 02.01.2014
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist