Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č. 01/2014

Konaného dne 13.1. 2013 v restauraci „Pod Jasanem“

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman, Michal Vacek

Hosté: p. Jelínek, p. Berka, p. Špaček, p. Hrubý

Omluveni: ---

Příští zasedání OV v hostinci „Na Hrázi“, datum bude upřesněn.

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Detailněji viz dále.
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci.
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá – Dne 13.1.2014 uskutečněna informativní schůzka za účasti p. Janečka, zástupců OV a města Police nad Metují. M. Rotter informoval o připravovaném setkání občanů na Hvězdě za účelem prezentace konceptu publikace. OV zajistí roznos letáků do domácností a dále osloví potenciální sponzory v obci. Doprava na Hvězdu bude zajištěna svépomocí s tím, že na letáku bude kontakt na osobu, která bude při rozvozu nápomocná. M. Rotter zajistí hlášení v místním rozhlase a p. starostka hlášení v rozhlase městském. O tisk letáků se postará město ve spolupráci s Info centrem. Projekce bude zajištěna OV ve spolupráci s p. Moravcem.
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá
 7. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá OV upozorňuje na zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty. Vzorek asfaltové nátěru s podrcením poslán na expertizu do laboratoře s tím, že na jaře bude provedena náprava cesty.
 8. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 9. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 10. OV žádá o návoz štěrku (cca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45.
  Akce probíhá Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny.
 11. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících.
 12. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště.
  Akce probíhá OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci).
 13. OV žádá o kontrolu a vyčištění zanesených příkopů v obci.
  Akce probíhá Zejména se jedná o vyčištění zanesené truby na obecním pozemku p.č. 822/9 směrem na Hvězdu u p. Berky, vyčištění příkopu naproti hostinci „U Doležalů“, příkopu u školy a u p. Wágnera naproti hasičské zbrojnici.
 14. OV žádá opravit výmoly na vozovce v hořejším úseku obce naproti pozemku p.č. 730/6.
  Akce probíhá
 15. Výzva občanům obce:

 16. OV žádá občany aby zamezili volnému pobíhání psů v obci. Dochází tak ke znečišťování nejen soukromých cest, ale také veřejného prostranství jako jsou chodníky a sportovní či dětská hřiště.
 17. OV žádá občany, kteří ve svých domech a bytech provozují kotle a kamna na tuhá paliva, aby v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tato zařízení provozovaly řádně, aby v nich topily řádným palivem, které předepisuje jejich výrobce (tedy uhlím a palivy z čisté dřevní hmoty). Není možné pálit materiály obsahující chemická pojiva, nebo materiály, které jsou na povrchu ošetřeny laky, barvami či jinými nátěry atd.
 18. Nové úkoly:

 19. V souvislosti s řešením otázky umístění svodidel (bod č. 5 zápisu 03/2013) nebo rozšířením krajnice návozem hlíny a na základě nedávné nehody osobního vozidla ve stoupacím úseku na Hvězdu, OV znovu otevírá a upozorňuje na tento problém. Nutná schůzka na místě samotném za účasti zástupců OV a města. OV dohodne termín schůzky.
 20. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
 21. OV diskutoval s občany o blížící se uzavírce hlavní komunikace v Bukovici a následné objížďce přes Hlavňov. Mezi hlavní požadavky OV související s objízdnou trasou patří:
  • omezení rychlosti na 30 km/h
  • zvýšený dohled PČR na dodržování rychlosti
  • kompenzace pro obec Hlavňov vyplývající z nutné objízdné trasy přes obec
  • zhodnotit havarijní stav opěrné zdi u Rotterů a propad vozovky v zatáčce u Zmátlíků. Posoudit vliv zvýšené osobní a autobusové dopravy na tyto úseky a navrhnout řešení příp. opravy.
  • umístění dopravního značení v místech kde dochází ke značnému zúžení komunikace a výhled je zde omezen (zatáčka u Vanišů, stoupání u "Zálišárny",...)
 22. V Hlavňově dne 02.02.2014
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist