Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 2. zasedání OV Hlavňov v roce 2014

Konaného dne 17.3. 2014 v 19 hodin v restauraci „U Doležalů“

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman, Michal Vacek

Nepřítomni: ---

Program jednání:

 1. informace o objízdné trase během uzavírky komunikace v Bukovici
 2. seznámení občanů s novým jednacím řádem OV
 3. projednání záměru zastávky u Valášků a výměny oken v místní tělocvičně
 4. seznámení občanů se stavem připravované kroniky Hlavňova
 5. rozpracované dlouhodobé úkoly

Usnesení

01/02/2014

OV navrhuje provést tento rok kompletní výměnu oken v místní tělocvičně namísto projektu zastávky v dolejším úseku obce.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Komentář k projednávanému bodu:
Vzhledem ke komplikacím vzniklým při diskuzi o umístění zastávky v dolejším úseku obce, bude lepší plánované finanční prostředky vynaložit na projekt výměny oken v tělocvičně, který bude prospěšný pro více obyvatel v obci. Projekt dolejší zastávky u Valášků bude nadále pokračovat v roce následujícím, kdy by mělo dojít k územnímu řízení a následnému stavebnímu řízení.

Informace

OV seznámil občany s blížící se uzavírkou hlavní komunikace v Bukovici a následné objízdné trase přes Hlavňov. Informace se týkala těchto bodů:

 1. plánovaná uzavírka Bukovice a tedy objízdná trasa přes Hlavňov bude probíhat od 31.03. do 31.07.2014
 2. komunikace v obci bude po objížďce uvedena do původního stavu a pokud vzniknou škody na komunikaci, budou tyto opraveny.
 3. Všechny spoje stávající linky 640101 (IREDO 370 - Broumov-Police n. Met.-Hronov-Náchod) a linky 640120 (Broumov-Náchod-Nové Město n.Met.-Jaroměř-Hradec Králové-Pardubice) budou zastavovat na všech zastávkách přes Suchý Důl a Hlavňov. Spoje obou linek (až na výjimky) budou odjíždět z Broumova o 10 minut dříve tak, aby odjezd z Police nad Metují směr Náchod byl ve stávající poloze. Autobusová linka 640109 (IREDO 363 - Police n. Met.-Suchý Důl-Slavný-Hlavňov-Police n. Met.) bude po dobu uzavírky omezena pouze na spoje obsluhující Slavný, které pojedou pouze v úseku Police n.M. – Suchý Důl – Slavný a zpět, nebudou zajíždět do Hlavňova a Bukovice. Víkendové spoje linky 640109 obslouží Suchý Důl, Slavný i Hvězdu (jako doteď), v Hlavňově obslouží pouze zast. Hlavňov, točna.
  Celkový přehled navrhovaných odjezdů ze Suchého Dolu a Hlavňova je k dispozici na webovských stránkách obce.

OV seznámil občany s novým jednacím řádem a novou formou zápisů ze zasedání OV.

  Nové úkoly

 1. Svodidla ve stoupacím úseku na Hvězdu – dne 14.02.2014 se uskutečnila informační schůzka se zástupci MěÚ na místě samotném. Po prohlídce části svahu zejména u sloupu el. vedení / tel. vedení, kde dochází nejčastěji k nehodám, bylo konstatováno následující: nutné osazení svodidel (ne těch železných, ale dřevěných aby zapadala do koloritu krajiny), návoz hlíny abychom dosáhli zvětšení krajnice a také možné zatrubení dolejší části pozemku. Vše se projedná na RM a stanoví se nejbližší termín realizace.
 2. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
 3. OV navrhuje uskutečnit další „Hovory s radnicí“. Předběžný termín bude dohodnut se zástupci MěÚ.
 4. Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 5. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Zeď by měla jít do rekonstrukce v roce 2015 (pokud zbudou Kraji nějaké prostředky, je možné, že by se začalo ještě letos na podzim – po skončení objížďky).
 6. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 7. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení).
 8. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem.
 9. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá – M. Rotter informoval o uskutečněném setkání občanů na Hvězdě za účelem prezentace konceptu publikace. OV je připraven oslovit místní sponzory s tím, že žádá MěÚ o vytvoření informačního letáku na formátu A5 s oficiálním textem.
 10. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 11. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá - OV upozorňuje na zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty. Vzorek asfaltové nátěru s podrcením poslán na expertizu do laboratoře s tím, že na jaře bude provedena náprava cesty.
 12. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 13. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 14. OV žádá o návoz štěrku (cca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45.
  Akce probíhá - Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny.
 15. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících – bude předáno jako požadavek TS.
 16. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště.
  Akce probíhá - OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci) – bude předáno TS. Po dodání objednávky bude nainstalováno.
 17. Výzva občanům obce:

 18. OV žádá občany aby zamezili volnému pobíhání psů v obci. Dochází tak ke znečišťování nejen soukromých cest, ale také veřejného prostranství jako jsou chodníky a sportovní či dětská hřiště.
 19. OV žádá občany, kteří ve svých domech a bytech provozují kotle a kamna na tuhá paliva, aby v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tato zařízení provozovaly řádně, aby v nich topily řádným palivem, které předepisuje jejich výrobce (tedy uhlím a palivy z čisté dřevní hmoty). Není možné pálit materiály obsahující chemická pojiva, nebo materiály, které jsou na povrchu ošetřeny laky, barvami či jinými nátěry atd.
 20. Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist