Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 3. zasedání OV Hlavňov v roce 2014

Konaného dne 2.6. 2014 v 19 hodin v restauraci Pod Jasanem

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman

Nepřítomni: Michal Vacek

Hosté: Jiří Škop (MěÚ)

Program jednání:

 1. žádost o pronájem části pozemku p.č. 784 v k.ú. Hlavňov
 2. žádost o směnu pozemků v k.ú. Hlavňov
 3. informace o objízdné trase během uzavírky komunikace v Bukovici
 4. seznámení občanů se stavem připravované kroniky Hlavňova
 5. rozpracované dlouhodobé úkoly

Usnesení

01/03/2014

OV doporučuje pronájem části pozemku p.č. 784 v k.ú. Hlavňov vedené v evidenci katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Komentář k projednávanému bodu:
Pan F.V. požádal město Police nad Metují o pronájem části pozemku p.č. 784 v k.ú. Hlavňov. Rád by si pronajal ca 200 m2 z uvedeného pozemku. Záměrem F.V. je zde umístit volně v řadě včelí úly na dřevěných podstavcích. Plocha odpovídá úzké terase ve svahu, která není nijak lesnicky a zemědělsky využívána.

02/03/2014

OV doporučuje bezplatnou směnu pozemku p.č. 63/2 a části pozemků p.č. 61 a p.č. 26 v k.ú. Hlavňov.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Komentář k projednávanému bodu:
Paní L.P., L.Š. a J.P. požádali město Police nad Metují o nápravu vlastnictví pozemku č. 63/2 (část školní zahrady ve vlastnictví MěÚ) a části pozemků p.č. 61 a p.č. 26 v k.ú. Hlavňov. Žadatelé doložili dokumenty prokazující, že v roce 1975 byla naplněna dohoda o směně mezi tehdejším vlastníkem K:P. a MNV Hvězda.

Informace

OV a zástupce MěÚ p. J. Škop seznámil občany s probíhající uzavírkou hlavní komunikace v Bukovici a následné objízdné trase přes Hlavňov. Informace se týkala těchto bodů:

 1. nutný okamžitý návoz štěrku do krajnice místní komunikace. Dochází k propadům vozovky v některých částech
 2. občané obce žádají častější dohled PČR během objízdné trasy
 3. firma provádějící stavební úpravy v Bukovici, přislíbila jednosměrný provoz, jakmile jen to bude možné
 4. možnost získání finančního příspěvku od ˇMěÚ na opravu poškozeného majetku kvůli probíhající objížďce

V nejbližší době bude do obce zakoupen drtič větví, který má podpořit projekt kompostování na Policku.

OVH seznámil občany s informacemi o rekonstrukci Hlavňovského rybníka.

  Nové úkoly

 1. Žádost občanů o další vyčištění příkopů v obci. Bude řešeno v rámci kontroly příkopů zástupci OVH a následném dohodě mezi TS a MěÚ. Dále zazněla připomínka vyčištění úseků koryta místního potoku od keřů a jiných dřevin ohrožujících průtok vody zejména v zimních měsících.
 2. nesouhlas některých občanů obce s omezováním přístupu na obecní pozemek (obecní cesta) p.č. 730/58. Pan P. omezuje občanům obce vstup na obecní cestu, která prochází těsně kolem nemovitosti pana P. Dále je nutné zajistit sečení této obecní cesty.
 3. Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 4. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Zeď by měla jít do rekonstrukce v roce 2015 (pokud zbudou Kraji nějaké prostředky, je možné, že by se začalo ještě letos na podzim – po skončení objížďky).
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 6. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení).
 7. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem.
 8. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá – M. Rotter informoval o uskutečněném setkání občanů na Hvězdě za účelem prezentace konceptu publikace. OV je připraven oslovit místní sponzory s tím, že žádá MěÚ o vytvoření informačního letáku na formátu A5 s oficiálním textem.
 9. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 10. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá - OV upozorňuje na zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty. Vzorek asfaltové nátěru s podrcením poslán na expertizu do laboratoře s tím, že na jaře bude provedena náprava cesty.
 11. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 12. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 13. OV žádá o návoz štěrku (cca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45.
  Akce probíhá - Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny.
 14. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících – bude předáno jako požadavek TS.
 15. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště.
  Akce probíhá - OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci) – bude předáno TS. Po dodání objednávky bude nainstalováno.
 16. Svodidla ve stoupacím úseku na Hvězdu – bude proveden návoz hlíny aby se dosáhlo zvětšení krajnice a také možné zatrubení dolejší části pozemku. MěÚ přislíbil oslovit několik firem zabývajících se montáží a výstavbou svodidel.
  Akce probíhá
 17. Výměna oken a dveří v místní tělocvičně. Projekt bude řešen v rámci změny mandátu a výsledné finance budou použity na výměnu oken a dveří v tělocvičně vyplývající z usnesení č 01/02/2014.
  Akce probíhá
 18. OV navrhuje uskutečnit další „Hovory s radnicí“. Předběžný termín bude dohodnut se zástupci MěÚ.
  Akce probíhá
 19. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist