Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 4. zasedání OV Hlavňov v roce 2014

Konaného dne 16.9. 2014 v 19 hodin v restauraci U Doležalů

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír Toman, Michal Vacek

Nepřítomni: ---

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berka

Program jednání:

 1. darování pozemku na p.č. 780/1
 2. informace o objízdné trase během uzavírky komunikace v Bukovici
 3. volby do osadního výboru obce
 4. seznámení s projekty v obci
 5. rozpracované dlouhodobé úkoly

Usnesení

01/04/2014

OVH doporučuje darování pozemku na p.č. 780/1 do vlastnictví obce.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Pan Nentwich nabídl MěÚ bezplatně část cesty směrem na Šterlen. Jedná se o část pozemku, který je tvořen částí betonovou a zpevněným terénem.

Informace

OVH seznámil občany s dokončenou opravou komunikace v Bukovici a ukončenou uzavírkou místní komunikace v obci. Informace se týkala těchto bodů:

 1. oprava místní komunikace v obci je plánována na první polovinu roku 2015.
 2. oprava by se měla týkat ca 750 m dlouhého úseku v obci.
 3. občané žádají o podrobné informace, jakým způsobem bude oprava místní komunikace prováděna.

Dne 10 a 11.10.2014 se uskuteční volby do osadního výboru obce Hlavňov. Vyzýváme všechny občany trvale bydlící v Hlavňově, kteří dosáhnou 11. října 2014 18 let a nechybí jim zájem o věci veřejné a není jim lhostejný osud jejich vesnice, aby vyplnili toto Prohlášení kandidáta a odevzdali je do 19. září 2014 do zapečetěné schránky v knihovně v Hlavňově (otevřeno v úterý 16.30 – 18.30) nebo přímo do podatelny MěÚ v Polici nad Metují.

Oprava komunikace na Malé straně v rámci záruky proběhne v období mezi 17 a 21. 9. 2014 v závislosti na počasí. Upozorňujeme občany, že na krátké období bude komunikace a průjezd na ní omezen. V případě dotazů je možné kontaktovat kteréhokoliv člena OV či přímo zástupce MěÚ (p. Scholz tel. 606 728 382, 606 728 382), který má tuto akci na starost.

  Nové úkoly

  ---

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Zeď by měla jít do rekonstrukce v roce 2015 (pokud zbudou Kraji nějaké prostředky, je možné, že by se začalo ještě letos na podzim – po skončení objížďky).
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem.
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 7. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá - OV upozorňuje na zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty. Vzorek asfaltové nátěru s podrcením poslán na expertizu do laboratoře s tím, že na jaře bude provedena náprava cesty – viz informace výše.
 8. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 9. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 10. OV žádá o návoz štěrku (cca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45.
  Akce probíhá - Jedná se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny.
 11. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících – bude předáno jako požadavek TS.
 12. OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti obecního hřiště.
  Akce probíhá - OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci) – bude předáno TS. Po dodání objednávky bude nainstalováno.
 13. Svodidla ve stoupacím úseku na Hvězdu – bude proveden návoz hlíny, aby se dosáhlo zvětšení krajnice a také možné zatrubení dolejší části pozemku. Nabídka na zhotovení svodidel v úseku na Hvězdu byla obdržena od tří firem. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka od společnosti Značky Plzeň s.r.o. K instalaci svodidel by tedy mělo dojít do konce listopadu.
  Akce probíhá
 14. OV navrhuje uskutečnit další „Hovory s radnicí“. Předběžný termín bude dohodnut se zástupci MěÚ, Hovory s radnicí se uskuteční dne 29.9.2014.
  Akce probíhá
 15. Výměna oken a dveří v místní tělocvičně. Předpokládaný začátek instalace oken a dveří byl stanoven na začátek října.
  Akce probíhá
 16. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci
  Akce probíhá
 17. Žádost občanů o další vyčištění příkopů v obci. Bude řešeno v rámci kontroly příkopů zástupci OVH a následném dohodě mezi TS a MěÚ. Dále zazněla připomínka vyčištění úseků koryta místního potoku od keřů a jiných dřevin ohrožujících průtok vody zejména v zimních měsících.
  Akce probíhá
 18. Nesouhlas některých občanů obce s omezováním přístupu na obecní pozemek (obecní cesta) p.č. 730/58. Pan P. omezuje občanům obce vstup na obecní cestu, která prochází těsně kolem nemovitosti pana P. Dále je nutné zajistit sečení této obecní cesty.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist