Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 5. zasedání OV Hlavňov v roce 2014

Konaného dne 27.10. 2014 v 19 hodin v restauraci Pod Jasanem

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Michal Obršál

Omluveni: ---

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berka

Program jednání:

 1. volba předsedy OVH
 2. seznámení s volebními výsledky do zastupitelstva města a osadních výborů ve všech spádových obcí
 3. seznámení se stávajícími projekty v obci
 4. seznámení s nedávno realizovanými akcemi v obci
 5. stanovení akcí a seřazení dle priorit na rok 2015, vytyčení cílů pro roky následující
 6. diskuze

Usnesení

01/05/2014

Na základě výsledků voleb do osadního výboru Hlavňov, byl navržen za předsedu OVH Martin Vaniš.

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

Informace

OVH seznámil občany obce s volebními výsledky do zastupitelstva města a osadních výborů:

 1. Ve volbách do OVH, které se uskutečnily 10. a 11. Října 2014 se zúčastnilo celkem 80 voličů, kterým byly vydány úřední obálky. Počet osob, zapsaných v seznamu voličů byl celkem 125. Počet odevzdaných úředních obálek byl 80 a počet platných hlasů také 80.
  Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty OVH (řazeno dle počtu získaných hlasů)
  Pořadí Jméno kandidáta Počet hlasů
  1 Martin Vaniš 75
  2 Milan Rotter 70
  3 - 4 Jan Špulák 61
  3 - 4 Michal Vacek 61
  5 Monika Hrnčířová 60
  6 Michal Obršál 58
  7 Bohumír Toman 55
  8 Bohumír Toman 52
 2. b) Ve volbách do zastupitelstva města, které se uskutečnily 10. a 11. Října 2014 se zúčastnilo celkem 80 voličů. Počet osob, zapsaných v seznamu voličů byl celkem 125. 3 hlasovací lístky byly neplatné.
  Pořadí stran v obci dle získaných hlasů:
  Pořadí Jméno strany Počet hlasů
  1 Sdružení pro rozvoj města 480
  2 Občanská demokratická strana 300
  3 Česká strana sociálně demokratická 209
  4 Nezávislí 171
  5 Křesťanská a demokratická unie
  Československá strana lidová
  94
  6 Komunistická strana Čech a Moravy 64

OVH předložil MěÚ návrh na provedení oprav městského majetku na území obce, který by měl být v roce 2015 opraven z mandátu Technických služeb (jedná se opravy objektů a zařízení, které mají TS ve své správě):
a) investice do tělocvičny/hasičárny-zateplení stropu, zbývající výměna oken
b) investice do klubovny, výměna stropu, sklad

OVH seznámil občany s vyhláškou o poplatku za odpady, kterou ZM schválilo pro rok 2015. Výše poplatku bude shodná jako v roce 2014, tedy 600,- Kč, při včasné platbě 500,- Kč. Maximálně možná výše poplatku pro rok 2015, kterou dovoluje zákon o poplatcích by byla 691 Kč. Rozdíl mezi touto částkou a částkou schválenou v uvedené vyhlášce, bude hrazen z rozpočtu města.

  Nové úkoly

 1. ---
 2. Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 3. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Zeď by měla jít do rekonstrukce v roce 2015 (pokud zbudou Kraji nějaké prostředky, je možné, že by se začalo ještě letos na podzim – po skončení objížďky).
 4. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 5. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 6. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem.
 7. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá
 8. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 9. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 10. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 11. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících – bude předáno jako požadavek TS.
 12. Svodidla ve stoupacím úseku na Hvězdu – bude proveden návoz hlíny aby se dosáhlo zvětšení krajnice a také možné zatrubení dolejší části pozemku. Nabídka na zhotovení svodidel v úseku na Hvězdu byla obdržena od tří firem. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka od společnosti Značky Plzeň s.r.o. K instalaci svodidel by tedy mělo dojít do konce listopadu.
  Akce probíhá
 13. Výměna oken a dveří v místní tělocvičně. Dne 16.10.2014 byla ukončena výměna oken v tělocvičně, která započala v pondělí 13.10.2014. Při předání díla však byly zjištěny nedostatky v podobě nevhodně připevněných parapetů. Požadavek na nápravu parapetů byl diskutován s MěÚ a v nejbližší době by mělo dojít k jeho opravě v záručních podmínkách.
  Akce probíhá
 14. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci
  Akce probíhá
 15. Žádost občanů o další vyčištění příkopů v obci. Bude řešeno v rámci kontroly příkopů zástupci OVH a následném dohodě mezi TS a MěÚ. Dále zazněla připomínka vyčištění úseků koryta místního potoku od keřů a jiných dřevin ohrožujících průtok vody zejména v zimních měsících.
  Akce probíhá
 16. Nesouhlas některých občanů obce s omezováním přístupu na obecní pozemek (obecní cesta) p.č. 730/58. Pan P. omezuje občanům obce vstup na obecní cestu, která prochází těsně kolem nemovitosti pana P. Dále je nutné zajistit sečení této obecní cesty.
  Akce probíhá
 17. Darování pozemku na p.č. 780/1. Pan Nentwich nabídl MěÚ bezplatně část cesty směrem na Šterlen. Jedná se o část pozemku, který je tvořen částí betonovou a zpevněným terénem.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist