Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 1. zasedání OV Hlavňov v roce 2015

Konaného dne 2.2. 2015 v 19 hodin v restauraci U Doležalů

Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Michal Obršál, Bohumír Toman

Omluveni: Monika Hrnčířová

Hosté: p. Jelínek, p. Kubeček

Program jednání:

 1. úvod
 2. seznámení se stávajícími projekty v obci
 3. informace o dění na Policku
 4. žádosti k projednání
 5. obnova komunikace v Hlavňově
 6. diskuze

Usnesení

01/01/2015

OVH doporučuje prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 31/5 a 732 na dobu 2 let.

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

Komentář k projednávanému bodu:

Pan M.M. a J.Š. požádali o prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 31/5 a 732 v k.ú. Hlavňov. Na pozemku se nachází stavební bouda, která je využívána ve spojení se stavbou.

Informace

 1. OVH seznámil občany s děním v obci v uplynulém měsíci lednu:
  03.01.2015 – výroční schůze TJ Sokol Hlavňov
  11.01.2015 – částečné vyčištění žlábků a kanálů v dolejší části Hlavňova u transformovny.
  16.01.2015 – proběhla záruční oprava parapetu v tělocvičně a seřízení oken.
  17.01.2015 – výroční schůze SDH Hlavňov v restauraci Pod Jasanem
  18.01.2015 – pravidelný úklid prostorů hasičské zbrojnice
  18.01.2015 – v neděli proběhlo odstrojení vánočního stromku
  Ve dnech 22.-25.1.2015 se uskutečnil tradiční zimní tábor
  Dne 31.1.2015 se mezi 16 až 19 hodinou se uskutečnil prodej vstupenek na 20. Hlavňovský ples
 2. Plánované akce v obci v roce 2015:
  a) 20. Hlavňovský ples - 07.03.2015 od 20 hod. na chatě Hvězda
  b) soutěž o putovní pohár SDH Hlavňov 03.10.2015 od 13:00 fotbalové hřiště Hlavňov
 3. Využití autobusové linky 640109/20 s odjezdem ve 22:50 – anketa:
  OVH provedl anketu oslovením občanů přímo a skrze emailovou korespondenci, s tím, že o názor byli požádáni skrze rodinné příslušníky i občané, kteří nevlastní připojení k internetu. Kvůli omezenému času nebylo možné získat zpětnou vazbu od všech občanů, nicméně ca 80% občanů bylo osloveno. Město by mělo na provoz této linky přispívat částkou ca 15 000 Kč, přičemž průměrný nástup na této lince je minimální. Výsledky ankety byly předloženy RM k dalšímu jednání. Jsou zde 4 základní místa odkud lidé dojíždí/dochází na uvedenou linku ve 22:50:
  a) Saar Gummi Hronov
  b) Rubena Náchod
  c) Hauk Police nad Metují
  d) Continental Adršpach
  Využití spoje (počet osob) Četnost využití spoje
  4 *) Každý 3. týden v měsíci v pracovní dny (odpolední směna)
  *) 1 osoba tuto linku začne používat od 03/2015
  2nepravidelně v pracovní dny ca 1 x měsíc
  RM se na 2. zasedání dne 19.1.2015 po dlouhé diskuzi nakonec rozhodla zachovat odpolední spoj a páteční noční spoj, noční spoj v ostatní pracovní dny pak pouze v zimních měsících.
 4. Hospoda Na Hrázi bude mít novou provozovatelku. Otevřít by měla do konce února. Zatím pátek, sobota, neděle. Přes léto snad každý den. Investice do hospody v podobě nových vchodových dveří, digestoří,…
 5. Dopravní omezení v Náchodě. Jde o kruhový objezd u Slávie, který potřebuje neodkladně kompletní opravu a následně bude probíhat oprava resp. výstavba nové okružní křižovatky "u Čedoku ". Ta je nejsložitějším dopravním uzlem ve městě a její kapacita byla již dávno vyčerpána. Po úpravách bude lépe vyhovovat současné stále se zvyšující intenzitě dopravy. Práce budou zahájeny, jakmile to počasí dovolí, předběžně v polovině března a budou pokračovat do konce listopadu
 6. Oprava místní komunikace v Hlavňově. OVH představil technickou zprávu pojednávající o návrhu opravy vozovky místní komunikace v Hlavňově po nadměrném zatížení objízdnou trasou. Zpráva pojednává o výspravě ca 1,7 km dlouhém úseku s uvažováním varianty „klasické“ – udržovací a uzavírací nátěr na stávající vozovku a varianty „moderní“ – emulzní kalový zákryt S (střední zrnitost), emulze, která se štěpí za studena, kontinuální plocha. Občané projevili velký zájem o informace ohledně metody a použité technologii při opravě místní komunikace a s tím i související předběžný výhled oprav v roce 2015. V tomto směru OVH souhlasí s uskutečněním „hovorů s radnicí“ nebo schůzky se zástupci MěÚ, kteří by odpověděli na výše uvedené.

  Nové úkoly

 1. Stížnost některých občanů na nedostatečnou zimní údržbu v posledních dnech v hořejším úseku obce (od dolejší trafostanice po odbočku na Hvězdu).
 2. Upevnit vyviklanou ceduli u odbočky na Hvězdu ze směru od Bukovice po pravé straně.
 3. Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 4. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku Bukovice. Zeď by měla jít do rekonstrukce v roce 2015 (pokud zbydou Kraji nějaké prostředky, je možné, že by se začalo ještě letos na podzim – po skončení objížďky).
 5. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 6. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 7. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 8. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá
 9. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 10. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 11. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků. Již je v rozpočtu města a k realizaci prostranství by mělo dojít v tomto roce.
 12. OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
  Akce probíhá - Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících – bude předáno jako požadavek TS.
 13. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci
  Akce probíhá
 14. Žádost občanů o další vyčištění příkopů v obci. Bude řešeno v rámci kontroly příkopů zástupci OVH a následném dohodě mezi TS a MěÚ. Dále zazněla připomínka vyčištění úseků koryta místního potoku od keřů a jiných dřevin ohrožujících průtok vody zejména v zimních měsících.
  Akce probíhá
 15. Nesouhlas některých občanů obce s omezováním přístupu na obecní pozemek (obecní cesta) p.č. 730/58. Pan P. omezuje občanům obce vstup na obecní cestu, která prochází těsně kolem nemovitosti pana P. Dále je nutné zajistit sečení této obecní cesty.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist