Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 2. zasedání OV Hlavňov v roce 2015

Konaného dne 15.4. 2015 v 19 hodin v penzionu Pod Jasanem

Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová

Omluveni: ---

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berger

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Usnesení

01/02/2015

OVH doporučuje prodej části obecního pozemku p.č. 730/58 panu J.Š.

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2

Komentář k projednávanému bodu:

Pan J.Š. požádal od odkup části obecního pozemku p.č. 730/58. Pozemek se nachází pod garáží, která na daném místě stojí již několik let.

Informace z obce

 1. OVH seznámil občany s děním v obci v uplynulých dvou měsících:
  15.2. 2015 – dětský karneval na Hvězdě pořádaný TJ Sokol Hlavňov
  07.03.2015 – 20. Hlavňovský ples na Hvězdě
  28.03.2015 – proběhlo každoroční školení SDH v penzionu Pod Jasanem
  29.03.2015 – koleda Hlavňovských žen, týden na to koleda chlapců
 2. Plánované akce v obci v roce 2015:
  a) stanový dětský tábor na fotbalovém hřišti v Martínkovicích, 9. – 12. 7. 2015
  b) soutěž o putovní pohár SDH Hlavňov 03.10.2015 od 13:00 fotbalové hřiště Hlavňov
 3. Hospoda Na Hrázi v provozu
 4. Kontejner na zeleň - ve dnech 30. dubna - 11. května 2015, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů. Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad vedle kontejneru!!!
 5. Kompostéry - Město Police nad Metují nabízí k bezplatnému vypůjčení, v rámci projektu Podporujeme domácí kompostování, kompostéry velkosti 770 (0,9 x 0,9 x 1,2výška) – zbývá 3 a 400 l – zbývá 20. Kompostéry budou vypůjčeny na dobu 5 let a poté přejdou do vlastnictví těch, kdo si je vypůjčí. Zájemci mohou přijít na městský úřad, kanceláře č. 38 a 39, kde s nimi bude sepsána smlouva o výpůjčce.
 6. Město schválilo parametry výběrového řízení na opravu komunikace v obci.
  obeslané firmy: SVOBODA a.s. - Meziměstí, STRABAG a. s. - Hradec Králové, S a M silnice a mosty - Česká Lípa, EUROVIA CS a.s. - Hradec Králové, M SILNICE a.s. - Pardubice, SOVIS - Hradec Králové, SMI-ČR group s.r.o. - Broumov, REPARE Trutnov, PowerCem Czech Republic - Jílové u Prahy
  kritéria: nabídková cena váha 100%.
 7. Oprava komunikace po objížďce:
  město požádalo o navýšení přiznané dotace. Kraj původně přislíbil nahradit způsobené škody na komunikaci opravou nebo finančně. V tuto chvíli bylo městu přiznáno na opravu komunikace z rozpočtu Kraje 0,5 mil. Kč. Akce je zařazena v investičních akcích města na rok 2015. Realizována bude v rámci období červen – září (technologie vyžaduje dobré tepelné podmínky). Je nutné vyřídit potřebné náležitostí k realizaci akce (výběrové řízení, povolení uzavírky komunikace, apod.)
 8. stávající byt ve škole a situace
  stávající situace bytu ve škole je katastrofální. V minulosti po odstěhování p. Osobové se o tento byt ucházelo několik rodin, avšak v podstatě každý zájemce odmítl v tomto bytě bydlení z určitých důvodů. Jedním z důvodů bylo i sociálně slabé zařízení daného bytu. Návrh na využití bytu jako zázemí pro osadní výbor (archiv různých materiálů z obce, schůzky, sklad pro různé materiály (osvětlení stromku, čarodějnice,…) s tím, že v případě bytové potřeby pro někoho z Hlavňova by bylo počítáno s tím, že prostor bude nutné ihned uvolnit.
  Bylo dohodnuto, že OVH osloví občany obce, zdali by měli o pronájem daného bytu zájem a zjistí, jakou variantu by poté preferovali (oprava na vlastní náklady + redukovaný nájem nebo investice do daného bytu s úpravou nájemného).

Informace o dění na Policku:

 1. informoval o záměru spolku JULINKA provést rekonstrukci prameniště Julinky na Masarykově náměstí
 2. Polická zelňačka - 0. Ročník
 3. Mapový portál města v provozu
 4. Police má zatím „digitalizovanou“ kroniku města od roku 1918 do roku 1955

Nové úkoly

 1. Situace a reklamace cesty na Malé straně – na posouzení stavu cesty bude pozván Ing. Hauck, který dělal dozor, aby vyhodnotil, zda je stav komunikace ve vztahu k použité technologii adekvátní, nebo zda je třeba opět reklamovat provedení.
 2. Sezení z radnicí – bylo navrženo několik termínů v měsíci dubnu. Hlavním tématem by měla být oprava komunikace v obci. OVH žádá, aby na sezení s radnicí byl přizván odborník na problematiku rekonstrukce komunikací.
 3. Žádost o příspěvek na pálení čarodějnic/stavění májky.
 4. Požadavek na vánoční výzdobu v obci z rozpočtu města pro letošní rok (projekt pořízení vánočního osvětlení ve městě). OVH žádá 5000 Kč na vánoční výzdobu (žárovky, prodlužovací kabel,…).
 5. Revitalizace pomníku Žitavce – OVH připraví podrobný projekt revitalizace pomníku Žitavce a v rámci brigády dojde ke kultivaci prostranství.
 6. Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 7. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Podařil se další krok. Oprava opěrné zdi je zařazena mezi akcemi, které bude SÚSka dělat z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. Vydáno aktualizované stavební povolení, dále se připravuje výběrové řízení na zhotovitele, vedou se jednání s VAK Náchod, neboť v části, kde se bude rozebírat vozovka VAK potřebuje opravit vodovodní řad.
 8. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 9. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 10. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 11. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Aktuální informace od p. Janečka. Letos by měla publikace určitě vyjít s tím, že již jsou zajištěny finance na vstupní realizaci a dále město zažádalo o grant v Královehradeckém kraji.
 12. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 13. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 14. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Budou navezeny dvě fůry hlíny, následně se počítá se zpevněním povrchu, osetím (osázením) a osazením sestavy lavic a stolu z kulatiny. Povrch bude zpevněn štěrkopískem.
 15. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
  Akce probíhá
 16. Žádost občanů o další vyčištění příkopů v obci. Bude řešeno v rámci kontroly příkopů zástupci OVH a následném dohodě mezi TS a MěÚ. Dále zazněla připomínka vyčištění úseků koryta místního potoku od keřů a jiných dřevin ohrožujících průtok vody zejména v zimních měsících.
  Akce probíhá
 17. Upevnit vyviklanou ceduli u odbočky na Hvězdu ze směru od Bukovice po pravé straně.

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist