Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 3. zasedání OV Hlavňov v roce 2015

Konaného dne 2. 7. 2015 v 19 hodin v hostinci U Doležalů

Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová

Omluveni: ---

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berger, p. Pfeiferová

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Usnesení

č. 01/03/2015

OVH nedoporučuje prodej části obecního pozemku p.č. 732 a p.č, 31/5 o celkové výměře 30 m2 panu J.Š. a M.M.

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4

Komentář k projednávanému bodu:

Pan J.Š.a M.M. podali žádost o změnu usnesení pronájmu části pozemků p.č. 732 a p.č. 31/5 s tím, že by daný pozemek chtěli od obce odkoupit. Daný pozemek mají v současné době pronajatý na dobu určitou a na pozemku se nachází stavební bouda.

č. 02/03/2015

OVH doporučuje dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 730/58, celého pozemku 730/2 a části obecního pozemku p.č. 152 manželům P:Ť a M.Ť.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Komentář k projednávanému bodu:

Pan P:Ť a M.Ť. podali žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 730/58, celého pozemku730/2 a části obecního pozemku p.č. 152. Zástupci OVH a P.Ť. uskutečnili schůzku na místě samotném k lepšímu pochopení o jakou část pozemku žadatelé mají zájem. OVH souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemků za podmínky, že žadatelé odstraní smrkové větve zasahující do místní komunikace na Hvězdu. Tyto dřeviny se nachází na pozemku p.č. 730/3 a p.č. 822/16 a dále na obecním pozemku p.č. 822/11 u cesty vedoucí ke studánce dle přiloženého náčrtku (označeno červeně).

Informace z obce

 • OVH seznámil občany s děním v obci v uplynulých dvou měsících:
  09.05. 2015 – tajný výlet pod vedením TJ Sokol Hlavňov
  23.05. - 20.6. 2015 - hasičská soutěž ve Žďáru nad Metují, Žďárky, Bezděkov nad Metují, Bělý, Velká Ledhuj
  31.05. 2015 – se uskutečnil na místním hřišti dětský den, který pořádali Hlavňovské ženy
  09.07. - 12.7. 2015 – uspořádal TJ Sokol Hlavňov letní dětský tábor na hřišti v Martínkovicích
 • Plánované akce v obci v roce 2015:
  a) 11 - 12.7.2015 - fotbalový zápas Hlavňov Cup na místním hřišti
  b) soutěž o putovní pohár SDH Hlavňov 03.10.2015 od 13:00 fotbalové hřiště Hlavňov
 • informace ohledně plánované uzavírky v obci, kvůli rekonstrukci opěrné zdi u Rotterů (přípravné práce na opravu komunikace v obci musí být provedeny během uzavírky, návrh kyvadlového provozu,…) - rekonstrukce potrvá od 07.07. do 30.09.2015.

Informace o dění na Policku:

 • problémy s parkováním u Veby
 • sezónní rozšíření provozu sběrného dvoru (od 1.5. do 30.9.), pondělí v době od 17 do 20 hodin, ve středu bude provoz prodloužen do 18 hodin (13 - 18 hod.) a v sobotu zachován provoz od 8 do 11 hodin.
 • rozpočet města - na webových stránkách města je nově umístěn program „Rozklikávací rozpočet“. Je zde možné sledovat stav příjmů, výdajů, financování i procento plnění rozpočtu.

Nové úkoly

 • Na základě zápisů z technický porad konaných v MěÚ Police nad Metují, OVH nesouhlasí s opravou cesty k č.p. 45, 18 a 93. Nutné zvážit zdali budou použité prostředky na opravu účelně vynaloženy.
 • OVH žádá, aby místnosti v obecní klubovně byly vymalovány. Bude dohodnuta schůzka na místě samotném za účasti zástupců města a TS.
 • OVH žádá vyčištění prostranství před klubovnou za použití Randapu.
 • OVH žádá zvážit umístění zrcadla na výjezd od Líbalů (č.p. 45).

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy. Oprava začne 07.07.2015 a bude trvat do 30.09.2015.
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Aktuální informace od p. Janečka. Letos by měla publikace určitě vyjít s tím, že již jsou zajištěny finance na vstupní realizaci a dále město zažádalo o grant v Královehradeckém kraji.
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava
 7. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 8. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Návoz hlíny bude proveden při opravě komunikace v obci, následně se počítá se zpevněním povrchu, osetím (osázením) a osazením sestavy lavic a stolu z kulatiny. Povrch bude zpevněn štěrkopískem.
 9. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci. Došlo k pronájmu obecních pozemků manželům P:Ť a M.Ť. za podmínky výše uvedeného prořezu
  Akce probíhá
 10. Upevnit vyviklanou ceduli u odbočky na Hvězdu ze směru od Bukovice po pravé straně.
 11. Požadavek na vánoční výzdobu v obci z rozpočtu města pro letošní rok (projekt pořízení vánočního osvětlení ve městě). OVH žádá 5000 Kč na vánoční výzdobu (žárovky, prodlužovací kabel,…).
  Akce probíhá
 12. Revitalizace pomníku Žitavce – OVH připraví podrobný projekt revitalizace pomníku Žitavce a v rámci brigády dojde ke kultivaci prostranství.
  Akce probíhá
 13. Sezení s radnicí – nutné uskutečnit sezení s radnicí do konce roku 2015.

Příloha k usnesení č. 02/03/2015

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist