Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 4. zasedání OV Hlavňov v roce 2015

Konaného dne 12. 10. 2015 v 19:00 hodin v penzionu Pod Jasanem

Přítomni: Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Michal Obršál

Omluveni: Milan Rotter

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berger, p. Meier, p. Berka

Program jednání:

 1. informace o dění v obci
 2. žádosti k projednání
 3. seznámení se stávajícími projekty v obci
 4. diskuze

Informace o dění na Policku

 • Soutěž o „nejkrásnější náměstí i náves“ se zúčastnilo město Police nad Metují – město bohužel nepostoupilo mezi finalisty dalšího kola.
 • Vyhláška „Kotlíkové dotace“ na výměnu zastaralých zdrojů tepla z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. V případě zájmu podat žádost na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. Bližší informace k poskytnutí na oficiálních stránkách Města.
 • Koupaliště mělo ke dni 20.8.2015 velmi dobrou návštěvnost v počtu ca 13500 návštěvníků. Na vstupném bylo vybráno přes 500000,- a 34% návštěvníků tvořila mládež nad 15 let.
 • Změna ředitele TS z důvodu odchodu do důchodu Ing. Vasila Bučoka byl 17.7.2015 jmenován do funkce ředitele TS Police nad Metují Ing Pavel Kalibán.
 • Dotační program na podporu výstavby či rekonstrukce obecních bytů ve škole nelze použít, nejedná se o byt spadající do kategorie dané v podmínkách dotace.
 • Zimní údržba 2015-2016 obce Hlavňov – byl vznesen požadavek na přemístění z 3. stupně důležitosti do 2. stupně důležitosti z důvodu včasnějšího úklidu komunikace.

Nové úkoly

 • Vznesen dotaz na pročištění obecního odvodnění trub a propustků. Vyčištění propustků provede v rámci brigády SDH Hlavňov s tím, že práce proběhnou ve vhodném termínu, bude se řešit operativně. Zjistit, zda je možné použít místní hydranty + úhrada pohonných hmot SDH Hlavňov.
 • Při obchůzce během opravy místní komunikace se zjistilo, že je propadlý propustek na cestě k teletníku. Do budoucna je nutné zajistit opravu.
 • Žádost o dodatečné vyspravení Malé strany asfaltovým nástřikem. Zvážit, zda je vhodné aplikovat nástřik v tomto počasí.
 • OVH provedl po ukončení uzavírky místní komunikace monitoring ranního autobusového spoje s tím, že ke včasnému příjezdu linky dochází ve zhruba 50% případů ve 14-ti denním sledovaném období. Zpoždění linky je v těchto případech ca 5 minut. Na základě této statistiky OVH žádá o posunutí linky o ca 5-10 minut dříve.

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Bližší informace viz minulé zápisy. Oprava začne 07.07.2015 a trvala do 30.09.2015. Stavba provedena, momentálně probíhá zkušební provoz.
 2. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). Probíhá nové dotační období, pravděpodobně by však k úpravě mělo dojít v roce následujícím po domluvě s památkáři a přípravě jednoduché projektové dokumentace.
 3. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby) – projekt bude nadále pokračovat v roce následujícím (více viz usnesení 01/02/2014).
 4. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 5. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Letos by měla publikace vyjít s tím, že již jsou zajištěny finance na vstupní realizaci a dále město zažádalo o grant v Královehradeckém kraji.
 6. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 7. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 8. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Proveden návoz hlíny a prostranství srovnáno dle požadavků OVH. Dalším krokem bude umístění sedáků a další úprava a rozšíření prostranství.
 9. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci. Došlo k pronájmu obecních pozemků manželům P:Ť a M.Ť. za podmínky výše uvedeného prořezu.
  Akce probíhá
 10. Upevnit vyviklanou ceduli u odbočky na Hvězdu ze směru od Bukovice po pravé straně.
 11. Požadavek na vánoční výzdobu v obci z rozpočtu města pro letošní rok (projekt pořízení vánočního osvětlení ve městě). OVH žádá 5000 Kč na vánoční výzdobu (žárovky, prodlužovací kabel,…).
  Akce probíhá
 12. Revitalizace pomníku Žitavce – v rámci brigády dojde ke kultivaci prostranství.
  Akce probíhá
 13. Sezení s radnicí – nutné uskutečnit sezení s radnicí do konce roku 2015.

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsal: Michal Obršál

Obec Hlavňov  TOPlist