Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 1. zasedání OV Hlavňov v roce 2016

Konaného dne 18. 1. 2016 v 19:00 hodin v penzionu Pod Jasanem

Přítomni: Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová

Omluveni: Milan Rotter, Michal Obršál

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berger, p. Meier, p. Berka, p. Kraus

Program jednání:

 1. informace o dění v obci
 2. žádosti k projednání
 3. diskuze

Informace o dění v obci v prosinci 2015

 • Příprava a úprava kluziště na zimní sezónu technikou a brigádou.
 • Žitavec – úklid a odvoz křovin
 • Zabíjačka
 • Vánoční výzdoba – osvětlení a ozdobení smrku u klubovny
 • Pokácení přerostlého sousedního smrku pichlavého
 • Rozsvěcení vánočního stromu – začátek adventu
 • V nejbližší době umístění sedáků na prostranství u turistické cedule naproti p. Hrdému

Nové úkoly

 • Obecní byt – není prioritou na rok 2016. Počkáme, dotaz na případnou dotaci
 • Prosíme o sadební materiál – další částečná výměna třešní na Homoli, součástí bude výsadba nového smrku u klubovny a dřevin u Žitavce.
 • Přesun stávajícího odpadkového koše mezi tujemi u klubovny, k zastávce u hasičárny
 • Posílit veřejné osvětlení u pana Špačka na Malé straně
 • Lávka u Jiránků – nahradit betonovým panelem
 • Úprava zeleně u Jelínků /třešeň zasahující do vozovky/ , v zatáčce naproti Vackovým přerostlé keře, zarostlé světlo VO naproti paní Dubišarové.
 • Zatáčka na Hvězdu je stále nepřehledná, zima prověřila. Prosba majitele o úpravu, tak aby zeleň nebránila řidičům ve výhledu – zástupci OVH prověří situaci s p. Ťažkým.
 • Zhodnotit stav inventáře (projít, příp. vyřadit neevidovaný majetek, opatřit inv. štítky)
 • Autobusová zastávka u Jelínkových - anketa o využití v případě posunu k dolnímu konci Hlavňova.
 • OVH provedl po ukončení uzavírky místní komunikace monitoring ranního autobusového spoje s tím, že ke včasnému příjezdu linky dochází ve zhruba 50% případů ve 14-ti denním sledovaném období. Zpoždění linky je v těchto případech ca 5 minut. Na základě této statistiky OVH žádá o posunutí linky o ca 5-10 minut dříve. Při změně jízdního řádu v prosinci, neakceptováno.

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). V tomto roce budou městem poskytnuty prostředky na opravu pamětihodnosti.
 2. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Nutné provést průzkum případného umístění a následné využití zastávky.
 3. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 4. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Vydání publikace je na dobré cestě a počítá se, že v měsíci březnu/dubnu dojde k jejímu vydání. Byla provedena revize předběžných objednávek a uskutečnila se schůze autorského kolektivu za účelem dokončit poslední kroky nutné k vydání knihy.
 5. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 6. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 7. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - Došlo k zakoupení dřevěných sedáku z prostředků města na konci roku. Sedáky jsou uloženy na TS a v nejbližší době – pokud počasí dovolí, budou instalovány na dané prostranství.
 8. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci. Došlo k pronájmu obecních pozemků manželům P:Ť a M.Ť. za podmínky výše uvedeného prořezu - zástupci OVH prověří situaci s p. Ťažkým.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist