Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis z 2. zasedání OV Hlavňov v roce 2016

(neveřejného) konaného dne 1. 3. 2016 v 19:00 hodin v místní klubovně

Přítomni: Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Milan Rotter, Michal Obršál

Omluveni: Monika Hrnčířová

Program jednání:

 1. informace o dění v obci - Publikaci o Hlavňově
 2. možné investiční (neinvestiční) akce v roce 2016 - z aktuálního jednání
 3. dlouhodobé ( rozpracované) úkoly

Informace o dění v obci - Publikace o Hlavňově

 • Podána informace ( M. Vaniš ) o předání oficiálního dopisu města Police n.M. k oslovení sponzorů - osadní výbor předá dopisy firmám (živnostníků) ke zvážení jejich sponzorského daru viz dále.
  Paní starostka osloví firmy : Svoboda a.s., p. Zítka, Scheer Thomas - promítací plátna, chata Hvězda

Možné investiční akce ( neinvestiční )v roce 2016 – z aktuálního jednání:

 1. Zateplení klubovny – zvážení možností:
  a) rozkrytí stropu – zjištění stavu krovu a elektroinstalace
  b) technické ošetření krovu
  – schůzka na místě samotném až bude projekt aktuální, TS budou informovat
 2. Další s akcí, které byly diskutovány je zateplením hasičárny (vnitřní strop) – je uvedeno v plánu investic navrženým OV, zateplení je nutné posoudit s ohledem na požární bezpečnost a parketovou podlahu v tělocvičně nad hasičárnou, zároveň v rámci investic bychom rádi realizovali výměnu zbylých oken a hlavních vrat hasičárny.
 3. Požadavek prostříhání dřevin okolo plotu fotbalového a volejbalového hřiště na obecním pozemku – schůzka se zástupci MěÚ a následná informace občanům zdali mají zájem o prořez.
 4. Poskytnuta informace o zrušení spoje 22.50, který je využíván třemi osobami nepravidelně
 5. OV zorganizuje anketu pro občany v dolní části Hlavňova ohledně aktuálnosti budování autobusové zastávky mezi Jelínkovými a Valáškovými. Občany osloví Vaniš, Špulák
 6. Obnova prostranství okolo Žitavce a Jana Nepomuckého (výsadba, lávka) – obnova památníků v obci ve spolupráci se spolkem Hlavňovských žen.
 7. Revize stavu odpadkových košů – všichni.

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“.
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…). V tomto roce budou městem poskytnuty prostředky na opravu pamětihodnosti.
 2. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce.
  Akce probíhá – kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Nutné provést průzkum případného umístění a následné využití zastávky.
 3. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá - Bude projednáno se silničním správním úřadem. Diskuze o umístění značky obytná zóna.
 4. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Vydání publikace je na dobré cestě a počítá se, že v měsíci březnu/dubnu dojde k jejímu vydání. Byla provedena revize předběžných objednávek a uskutečnila se schůze autorského kolektivu za účelem dokončit poslední kroky nutné k vydání knihy.
 5. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Opravu musí zajistit Lesy ČR, kterým cedule patří. Již několikrát byla přislíbená z jejich strany náprava.
 6. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky.
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 7. OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému.
  Akce probíhá - Došlo k zakoupení dřevěných sedáku z prostředků města na konci roku. Sedáky jsou uloženy na TS a v nejbližší době – pokud počasí dovolí, budou instalovány na dané prostranství.
 8. OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 a p.č. 822/11 (obecní pozemek). Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na této komunikaci. Došlo k pronájmu obecních pozemků manželům P:Ť a M.Ť. za podmínky výše uvedeného prořezu - zástupci OVH prověří situaci s p. Ťažkým.
  Akce probíhá
 9. Prosíme o sadební materiál – další částečná výměna třešní na Homoli, součástí bude výsadba nového smrku u klubovny a dřevin u Žitavce.
  Akce probíhá
 10. Přesun stávajícího odpadkového koše mezi tujemi u klubovny, k zastávce u hasičárny
  Akce probíhá
 11. Posílit veřejné osvětlení u pana Špačka na Malé straně.
  Akce probíhá
 12. Lávka u Jiránků – nahradit betonovým panelem – bude realizováno v letních měsících.
  Akce probíhá
 13. Úprava zeleně u Jelínků /třešeň zasahující do vozovky/ , v zatáčce naproti Vackovým přerostlé keře, zarostlé světlo VO naproti paní Dubišarové.
  Akce probíhá
 14. Zhodnotit stav inventáře (projít, příp. vyřadit neevidovaný majetek, opatřit inv. štítky).
  Akce probíhá
 15. Žádost o posunutí ranní autobusové linky. Jednání s dopravcem pokračuje.
  Akce probíhá

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,15 hodin.

Zapsal: Milan Rotter

Obec Hlavňov  TOPlist